Zasedala odbora ZVPSJU in KVPS

Na zadnji letošnji seji so se v prvi polovici meseca decembra sestali člani odborov ZVPSJU in KVPS, ki so obravnavali poročilo o poslovanju skladov v prvih desetih mesecih leta 2009 ter se seznanili s poslovnimi usmeritvami Kapitalske družbe pri upravljanju obeh skladov za leto 2010.

Konec meseca oktobra 2009 so sredstva v upravljanju KVPS dosegla višino 177,5 milijonov evrov, sredstva v upravljanju ZVPSJU pa kar 367 milijonov evrov. Pretežni del sredstev v obeh omenjenih skladih je vložen v obveznice, ki pri KVPS predstavljajo 62,91 %, pri ZVPSJU pa 67,62 % vseh sredstev sklada.

31. 10. 2009 je bilo v ZVPSJU vključenih 192.251 sedanjih in nekdanjih javnih uslužbencev, povprečna vplačana premija na zaposlenega je v mesecu oktobru znašala 29 evrov. Na podlagi podpisanega Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor, se bodo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence povišale za 1,4 odstotka in bodo veljale za mesec januar 2010. V KVPS je bilo na navedeni dan vključenih 35.445 članov, povprečna vplačana premija na člana pa je v mesecu oktobru znašala 64,88 evrov.

Poslovni cilji pokojninskih skladov v upravljanju Kapitalske družbe bodo tudi v letu 2010 usmerjeni v proces optimalnega upravljanja premoženja zavarovancev, kjer bo kljub pričakovanemu umirjanju razmer na finančnih trgih treba največ pozornosti posvetiti varnosti in likvidnosti. Osrednji cilj bo usmerjen predvsem v doseganje donosnosti, ki presega zajamčeno donosnost sredstev.

V letu 2010 si bo Kapitalska družba prizadevala za povečevanje kakovosti storitev in s tem zadovoljstva članov in delodajalcev ter za krepitev ugleda Kapitalske družbe in zaupanja v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prav tako se bomo aktivno vključili tudi v javno razpravo v zvezi z modernizacijo pokojninskega sistema.

 

Skoči na vsebino