Zaposlitve

Datum objave: 15. 9. 2022

Upravljamo osnovno premoženje, namenjeno zagotavljanju dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vrednosti več kot milijardo evrov, in premoženje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, namenjeno izplačevanju poklicnih pokojnin, v vrednosti več kot osemsto milijonov evrov.

                                                      SEKTOR ZA POKLICNO ZAVAROVANJE,

                                                      Oddelek za nadzor prispevkov in razvoj

                                                               objavlja prosto delovno mesto

                                                                           SVETOVALCA (m/ž)

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja so:

 • višja ali visoka izobrazba oz. ustrezna bolonjska izobrazba naravoslovno-tehniške, računalniške ali druge ustrezne smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • usposobljenost za delo z računalnikom na visokem uporabniškem nivoju, kar vključuje napredno znanje excela in poznavanje vsaj enega višjega nivojskega programskega jezika (npr. Python ali Java),
 • poznavanje pokojninskega sistema.

 Prosto delovno mesto obsega dela s področja razvoja podatkovnih rešitev (t. i. razvijalec podatkovnih rešitev).

 Temeljna opravila delovnega mesta za področje razvijalca podatkovnih rešitev so:

 • načrtovanje, razvoj, nadgradnja, testiranje, vzdrževanje in dokumentiranje podatkovnih in programskih rešitev,
 • analiza poslovnih zahtev in podatkovnih tokov,
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev na področju razvoja novih rešitev,
 • svetovanje in podpora uporabniškim skrbnikom in uporabnikom pri razvoju in uporabi podatkovnih rešitev in računalniških sistemov,
 • prenosi informacijskih rešitev med razvojnimi in produkcijskimi okolji,
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav,
 • uvajanje novih orodij za relacijske baze podatkov pri razvoju aplikacij,
 • načrtovanje in vzdrževanje logičnega in fizičnega podatkovnega modela,
 • razvoj in vzdrževanje sistema za zbiranje podatkov iz številnih virov in podatkovnih shramb,
 • spremljanje trendov na podatkovnem področju, izbira ter implementacija ustreznih tehnologij,
 • upravljanje podatkovnega slovarja in sledljivosti podatkov,
 • upravljanje kvalitete podatkov in čiščenja podatkov.

S kandidatom se lahko v fazi izbire opravi preizkus znanja.

Na prosto delovno mesto se lahko zaposli tudi kandidat brez delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem informacijskih tehnologij in programskih jezikov, relacijskih baz podatkov, programiranja aplikacij, povezanih na relacijske baze podatkov, izkušnjami z integracijo informacijskih sistemov na osnovi spletnih storitev in aplikativnih vmesnikov in poznavanjem orodij za poslovno inteligenco ter tisti, ki bodo izkazovali sposobnost timskega dela in učinkovitega komuniciranja.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pričakujemo v 15 dneh od objave na naslov: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d .d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: zaposlitve@kapitalska-druzba.si.

 

Datum objave: 16. 9. 2022

Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na podlagi 5. točke prvega odstavka 21. v zvezi s prvim odstavkom 26. člena in 32. členom Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,

vabi kandidate oziroma kandidatke k predložitvi vlog za opravljanje funkcije

                                                       predsednika uprave in člana uprave (ž/m)

Uprava družbe bo dvočlanska.

Splošni pogoji:

Kandidati/tke za funkcijo predsednika/ice uprave in člana/ice uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • imajo univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
 • imajo deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih, in dosegajo pri svojem delu dobre primerljive rezultate;
 • obvladajo slovenski in angleški jezik na višji ravni;
 • jih odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost;
 • niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • ne opravljajo funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ali po drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije niso opravljali v preteklih šestih mesecih;
 • nimajo ali v zadnjih šestih mesecih niso imeli funkcije v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani.

Posebni pogoji:

Kandidati/tke za predsednika/ico uprave in člana/ico uprave morajo predložiti program razvoja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., v obsegu 2.000 – 3.000 besed.

Položaj predsednika/ice uprave in člana/ice uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je nezdružljiv s članstvom v poslovodstvu v družbi, v kateri ima Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., večinski delež ali prevladujoč vpliv, in v gospodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Predsednik/ica uprave in član/ica uprave ne smeta biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je predsednik/ica uprave in član/ica uprave odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Mandat predsednika/ice uprave in člana/ice uprave traja štiri leta in sta lahko ponovno imenovana/i.

Predsednika/ico uprave in člana/ico uprave imenuje nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Nadzorni svet bo izmed prijavljenih kandidatov/tk izbral dva/e člana/ici uprave, od katerih bo enega/o imenoval za predsednika/ico uprave. Kandidati/tke, ki želijo kandidirati le za predsednika/ico uprave ali le za člana/ico uprave, to izrecno navedejo v prijavi.

Nadzorni svet bo imenoval upravo v takšni sestavi, da bo kot celota kompetentna na naslednjih področjih:

 • korporativno upravljanje in pravni okvir poslovanja družbe,
 • upravljanje premoženja (kapitalske in finančne naložbe),
 • poklicno zavarovanje oz. pokojninski skladi.

Za primerljive dejavnosti iz druge alineje splošnih pogojev štejejo, bančništvo, zavarovalništvo, dejavnost finančnih holdingov ter upravljanje pokojninskih in investicijskih skladov.

Kot ustrezno dokazilo o znanju angleškega jezika na višji ravni šteje potrdilo o opravljenem izpitu na ravni B1 oziroma dokazilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika v okviru študija na univerzi, skupaj s potrjenim predmetnikom oziroma dokazilo, da se je kandidat/ka šolal/a v angleškem jeziku.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, z oznako »Za nadzorni svet – razpis«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 14. 10. 2022 do 12.00 ure.

Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o imenovanju predsednika/ice in člana/ice uprave obveščeni v roku osmih dni po imenovanju na seji nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Morebitne dodatne informacije lahko kandidati/tke dobijo na naslovu: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

                                                                       Nadzorni svet Kapitalske družbe

                                                           pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.