Poklicno zavarovanje

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ)

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ) je vzajemni pokojninski sklad, namenjen zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela.

SODPZ v imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Komu je sklad namenjen

V SODPZ so skladno z ZPIZ-2 vključeni vsi zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, so:

  • delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi ZPIZ-2 veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, če Komisija ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 199. člena ZPIZ-2;
  • delovna mesta, ki jih določi Komisija;
  • delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom. Seznam delovnih mest se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravice poklicnega zavarovanja

Vključitev v SODPZ zagotavlja zavarovancu pravico do poklicne pokojnineko izpolni pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Zavarovancu-članu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po ZPIZ-1 oziroma je vključen v poklicno zavarovanje po ZPIZ-2, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po ZPIZ-2, doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Za obdobje, v katerem je bil zavarovanec-član poklicnega zavarovanja vključen v poklicno zavarovanje, štejejo vsa obdobja, za katera je zavezanec v celoti vplačal prispevke.

Skladno s pokojninskim načrtom ima zavarovanec v nekaterih primerih pravico do izplačila odkupne vrednosti na osebnem računu v enkratnem znesku. V primeru smrti pred poklicno upokojitvijo se odkupna vrednost izplača dedičem oz. upravičencem.

Pritožbe zavarovancev SODPZ

Navodilo o reševanju pritožb zavarovancev SODPZ ureja postopek reševanja pritožb pri izvajalcu tega zavarovanja, ki jih vlagajo zavarovanci v zvezi s poklicnim zavarovanjem.

Izvensodno reševanje sporov

Upravljavec ne priznava nobenega izvajalca za izvensodno reševanje sporov, kot pristojnega za reševanje sporov med strankami.

Skoči na vsebino