Osnovni namen poklicnega zavarovanja je poklicna upokojitev tistih zavarovancev-članov, ki opravljajo delo na težkih oz. zdravju škodljivih delovnih mestih in s tem predčasen izhod s trga dela ter, s čimer se jim zagotovi poklicna pokojnina, ki predstavlja neke vrste premostitveni dohodek v obdobju do upokojitve v obveznem pokojninskem zavarovanju.

Vrednost sredstev na vašem osebnem računu se spreminja mesečno, in sicer ob vsaki konverziji, ko se izračuna nova vrednost enote premoženja (VEP), ki je odvisna od vrednosti vseh naložb SODPZ na zadnji delovni dan obračunskega obdobja (dan konverzije). Vrednost vaših sredstev je enaka zmnožku VEP in številu enot premoženja na vašem osebnem računu, po stanju na dan konverzije. Zajamčena vrednost sredstev na vašem osebnem računu pa je enaka vsoti čistih vplačil, povečanih za zajamčeno donosnost. Pri izplačilu se primerja zajamčena vrednost vaših sredstev in vrednost vaših zbranih sredstev ter upošteva višja od obeh vrednosti.

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 204. člena ZPIZ-2, ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 42,5 let in če sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine. V skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZPIZ-2, pa zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 40 let in ko glede na skupino delovnega mesta doseže določeno starost in če sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine.

Zavarovanec-član pri Kapitalski družbi, d. d., vloži Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini (v nadaljevanju: Vloga), ki ji priloži tudi izpolnjen obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Kapitalska družba, d. d., na podlagi popolne Vloge Zavodu posreduje zahtevo za posredovanje podatkov, ki jih potrebuje pri izračunu pogojev za poklicno upokojitev. Po prejemu podatkov od Zavoda, Kapitalska družba, d. d., pripravi izračun in posreduje odgovor zavarovancu-članu. Vloga se lahko vloži najprej tri leta pred izpolnitvijo dopolnjene skupne pokojninske dobe 42,5 let ali tri leta pred izpolnitvijo dopolnjene skupne pokojninske dobe 40 let in starosti.

Zavarovanec-član pridobi pravico do enkratnega izplačila oz. prenosa sredstev ob upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarovanju. Ob upokojitvi ima zavarovanec-član pravico do enkratnega izplačila, če privarčevana sredstva ne presegajo 5.000 evrov, ali pravico do brezplačnega prenosa v dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer pridobi pravico do dodatne pokojnine. Na enak način lahko uveljavi pravico do enkratnega izplačila oz. prenosa sredstev tudi zavarovanec-član, ki je uveljavil pravico do poklicne pokojnine in so mu po poteku te pravice ostala sredstva na osebnem računu.

Nekatera področna zakonodaja predvideva izjeme za izplačilo sredstev pred upokojitvijo le za dve skupini zavarovancev-članov, in sicer le za tiste, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo ali na Policiji. Ti zavarovanci-člani imajo ob izpolnitvi posebnih, z zakonom določenih pogojev, pravico do razpolaganja s sredstvi že pred upokojitvijo.

V primeru smrti zavarovanca-člana, ki ni uveljavil poklicne pokojnine, se dedičem ali upravičencem za primer smrti izplača odkupna vrednost enot premoženja na osebnem računu umrlega zavarovanca-člana v enkratnem znesku, ne glede na višino sredstev na osebnem računu umrlega zavarovanca-člana. V primeru smrti uživalca poklicne pokojnine se dedičem ali upravičencem za primer smrti izplača tisti del odkupne vrednosti enot premoženja na osebnem računu umrlega uživalca poklicne pokojnine, ki se ni uporabil za izračun poklicne pokojnine.

Leto 2022 je bilo zaznamovano z najvišjo inflacijo v zadnjih desetletjih in šibko gospodarsko rastjo svetovnega gospodarstva, na kar je vplivalo veliko zunanjih dejavnikov, kot so negotovost glede pandemije, rusko-ukrajinska vojna, višje cene energentov in surovin ter strogi ukrepi Kitajske za zajezitev covida-19 in posledično motnje v svetovni dobavni verigi.

Svetovne centralne banke so se na dolgo trajajočo inflacijo odzvale odločno, z izjemno hitrim dvigovanjem obrestnih mer, kar je povzročilo padce cen vrednostnih papirjev na borzah. Leto 2022 pa je bilo zelo slabo tudi za obveznice, saj te niso, kot je bilo običajno v preteklosti, nudile varnega zavetja pred padci na delniških trgih in so se njihove vrednosti  v povprečju znižale celo več kot vrednosti delnic. Naložbe, ki naj bi bile najmanj tvegane in sestavljajo pretežni del naložb skladov s konzervativno naložbeno politiko, so tako zabeležile največje padce kar se odraža tudi v donosnosti skladov.

V letu 2022 so se občutno znižale cene finančnih instrumentov vseh naložbenih razredov, in sicer so se znižale:

 • Državne obveznice (indeks evropskih državnih obveznic) za -18,46 %.
 • Podjetniške obveznice (indeks podjetniških obveznic v valuti EUR) za -13,64 %.
 • Svetovni indeks delnic (merjeno v valuti EUR) za -13,81 %.
 • Evropske delnice (indeks STOXX Europe 600) za:
  • -10,04 % (upoštevane dividende).
  • – 13,06 % (brez dividend).
 • Slovenske delnice (indeks SBITOP) za:
  • -10,98 % (upoštevane dividende).
  • -16,89 % (brez dividend).

Razmere na finančnih trgih so se, enako kot pri ostalih skladih, odrazile v rezultatu poslovanja SODPZ, ki je v letu 2022 zabeležil padec vrednosti VEP v višini 9,58 %. Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ je razmere na trgu v letu 2022 pozorno spremljala in del premoženja SODPZ naložila v denarne instrumente in vrednostne papirje s krajšo ročnostjo, zaradi česar je donosnost SODPZ boljša kot pri primerjalnih indeksih.

Vsem zavarovancem – članom SODPZ pa Kapitalska družba, d. d., s svojim lastnim premoženjem, zagotavlja zajamčeno donosnost na vsa vplačana sredstva. Kljub negativnim gibanjem na finančnih trgih pa je minimalna zajamčena donosnost SODPZ v letu 2022 znašala 0,05 %.

 

Skoči na vsebino