Pokojninski načrt

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja

Nov pokojninski načrt, ki se uporablja od 1. 1. 2022 je bil sprejet zaradi podaljšanja prehodnega obdobja, v katerem se uporablja diferencirana prispevna stopnja in upošteva delež čiste vrednosti sredstev SODPZ, do katerega se oblikujejo nerazporejene solidarnostne rezerve.

V prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 se uporablja diferencirana prispevna stopnja. Za zavarovance, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, prispevna stopnja znaša 8 %. Za zavarovance, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, se uporablja diferencirana prispevna stopnja, ki znaša na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine 8,2 %, na delovnem mestu iz 3. skupine 8,4 %, na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine pa 8,8 %.

V prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 se nerazporejene solidarnostne rezerve, ki se oblikujejo na podlagi drugega odstavka 213. b člena ZPIZ-2, dokler z zadnjim zneskom ne dosežejo ali presežejo deleža 0,6 % čiste vrednosti sredstev SODPZ.

KLJUČNE SPREMEMBE POKLICNEGA ZAVAROVANJA, KI SO ZAČELE VELJATI 1. 10. 2020

  • Razširitev osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje

Za zavarovanje v delovnem razmerju je osnova za plačilo prispevkov plača in nadomestno plače (osnova zajema tudi nadomestilo plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja).

  • Spremembe v zvezi z mirovanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov

Poklicno zavarovanje miruje v obdobju, ko se zavarovancu-članu izplačuje nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali nadomestilo plače v breme zavarovanja za starševsko varstvo v skladu s predpisi o starševskem varstvu in ko je zavarovanec-član, ki je v obvezno zavarovanje vključen po 15., 16. ali 17. členu ZPIZ-2, upravičen do nadomestila po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v breme zdravstvenega zavarovanja. Poklicno zavarovanje miruje tudi, če zavarovanec-član izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, in sicer miruje od dneva vložitve zahteve zavezanca.

  • Spremembe v zvezi s prenehanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov

Poklicno zavarovanje za zavarovanca-člana preneha v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri zavezancu, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti in v primeru prenehanja opravljanja dela na delovnem mestu, za katero je obvezna sklenitev poklicnega zavarovanja. Pravice iz poklicnega zavarovanja zadrži tudi zavarovanec-član, ki je uživalec poklicne pokojnine in za katerega nastopi obveznost zavarovanja na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena ali četrtega, petega ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

  • Spremembe glede nadzora nad obračunom in plačilom prispevkov za poklicno zavarovanje

Podrobno določen postopek v zvezi z obračunom zavezanca za plačilo in z izdelavo lastnega obračuna upravljavca.

  • Obveznost Kapitalske družbe, d. d., da zavarovance-člane obvešča o spremembah njihovega poklicnega zavarovanja.

Kapitalska družba, d. d., obvesti zavarovanca-člana o vzpostavitvi mirovanja poklicnega zavarovanja ter o prenehanju mirovanja poklicnega zavarovanja v 15 dneh po prejemu popolnega obvestila zavezanca za plačilo. Zavarovanca-člana obvesti tudi o prenehanju poklicnega zavarovanja, in sicer v 15 dneh po prejemu popoldne odjave zavezanca za plačilo.