Pogoji poslovanja

Opredelitev Pojmov

  • Uporabnik storitve KaD.Net: je oseba, ki uporablja spletno storitev KaD.Net
  • KaD.Net: spletna storitev Kapitalske družbe, ki podpira izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja
  • Kapitalska družba: Kapitalska družba pokojninskega invalidskega zavarovanja, d.d., upravljavec pokojninskih skladov
  • ZEPEP: Zakon o elektronskem podpisovanju in elektronskem podpisu
  • Digitalno potrdilo: je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto
  • Kvalificirano digitalno potrdilo: je potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. člena ZEPEP in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena ZEPEP
  • Overitelj digitalnih potrdil – je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi

Splošno

Zavezanci, ki želijo uporabljati storitev KaD.Net, morajo to Kapitalski družbi sporočiti z izjavo.

Uporabniki morajo imeti kvalificirano potrdilo za elektronsko poslovanje.

Odgovornost uporabnikov

Uporabniki storitve KaD.Net se obvezujejo, da bodo skrbno varovali svoje kvalificirano potrdilo oziroma zasebni ključ in ga ne bodo posredovali tretjim osebam v uporabo ali na vpogled . Uporabniki nosijo odgovornost za vsako škodo, ki je povzročena zato, ker so druge osebe uporabile njihovo kvalificirano potrdilo za dostop do storitve KaD.Net. Uporabniki se zavezujejo, da bodo, ob upoštevanju uporabniških oziroma namestitvenih navodil, zagotovili najvišjo možno raven varnostnih ukrepov. Zavezujejo se tudi, da bodo takoj obvestili Kapitalsko družbo o vseh morebitnih nepravilnostih v zvezi s temi določili.

Varstvo osebnih podatkov

Skladno z zakonskimi določili je Kapitalska družba zavezana k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Kapitalska družba za zaupnost osebnih podatkov skrbi z obsežnimi organizacijskimi ukrepi, ki so opredeljeni z notranjimi pravilniki in navodili.

Povezave do drugih spletnih strani

Na spletišču so objavljene tudi povezave na spletne strani drugih podjetij oziroma organizacij. Kapitalska družba teh strani ne upravlja in ne odgovarja za njihovo obliko in vsebino, prav tako ne za dosegljivost oziroma varnost teh strani. Kapitalska družba nudi te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Dostop do teh strani upravlja upravljavec posameznih strani in uporabnik do njih dostopa izključno na lastno odgovornost.

Pravno obvestilo

Storitev KaD.Net je avtorsko in vsebinsko zaščitena. Besedila, njihovo oblikovanje, slike in drugi grafični elementi so last Kapitalske družbe. Zbiranje podatkov s strežnika Kapitalske družbe za potrebe reproduciranja, razširjanja v komercialne namene, javnega objavljanja, prodajanja ali kakršnegakoli posredovanja v katerikoli obliki, je brez izrecnega pisnega soglasja Kapitalske družbe prepovedano. Vloge za tovrstno dovoljenje z obrazložitvijo namena uporabe posameznih podatkov s spletnih strani www.kapitalska-druzba.si pošljite na naslov info.kad@kapitalska-druzba.si.

Omejitev odgovornosti

Uporaba spletne storitve KaD.Net je prostovoljna in na lastno odgovornost. Kapitalska družba si bo prizadevala za nemoteno in neprekinjeno delovanje storitve KaD.Net, vendar ne jamči, da bo delovala neprekinjeno in brez napak, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletne storitve.

Skoči na vsebino