Stroški

Kapitalska družba je kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: Sklad) upravičena do povračila vstopnih stroškov, izstopnih stroškov, letne provizije za upravljanje Sklada in stroškov izplačevanja poklicnih pokojnin.

Vstopni stroški se obračunajo v višini 2,00 % od zneska vplačila.

Izstopni stroški se obračunajo v višini 0,5 % od zneska izplačila. Plačajo se pri izplačilu odkupne vrednosti.

Ne glede na zgoraj navedeno se izstopni stroški ne obračunavajo v primeru prenosa sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana v dodatno zavarovanje in v primeru dokupa pokojninske dobe v obveznem zavarovanju ter v primeru izplačevanja poklicne pokojnine.

Stroški izplačevanja poklicne pokojnine znašajo 0,5 % mesečnega zneska poklicne pokojnine.

Letna provizija za upravljanje Sklada znaša največ 0,88 % od povprečne letne čiste vrednosti sredstev Sklada.

Višina mesečne provizije za upravljanje Sklada je odvisna od višine mesečne čiste vrednosti sredstev Sklada. Ko mesečna čista vrednost sredstev preseže katerega od spodaj navedenih limitov, se pri obračunu v naslednjem mesecu spremeni upravljavska provizija v skladu s spodnjo lestvico. V primeru, da se naknadno mesečna čista vrednost sredstev zniža in ponovno pade pod mejno vrednost katerega od spodaj navedenih limitov, se pri obračunu v naslednjem mesecu spremeni upravljavska provizija v skladu s spodnjo lestvico.

ČISTA VREDNOST SREDSTEV (v mio EUR) UPRAVLJAVSKA PROVIZIJA ( v %)
do 900 0,88
nad 900 do 1050 0,85
nad 1050 do 1200 0,80
nad 1200 0,75

Provizija za upravljanje se izračuna za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev Sklada na obračunski dan, in sicer v višini 1/12 vrednosti odstotka upravljavske provizije iz zgornje tabele.

Storitve, ki jih bo Kapitalska družba opravila na posebno zahtevo zainteresirane osebe in niso predvidene v pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, bo Kapitalska družba posebej zaračunala.

Kapitalska družba je iz sredstev Sklada upravičena izvršiti tudi plačila za naslednje vrste stroškov, ki nastanejo pri poslovanju Sklada:

  • stroškov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja Sklada, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb ter stroškov vstopanja na organizirane trge;
  • stroškov plačilnega prometa, razen če je do njihove povrnitve upravičen skrbnik;
  • stroškov revidiranja letnega poročila Sklada in stroškov zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila;
  • stroškov obveščanja zavezancev in zavarovancev-članov po Zakonu, pokojninskem načrtu in drugih predpisih;
  • stroškov uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti Sklada, za račun Sklada;
  • stroškov v zvezi z morebitnimi tožbami za povrnitev škode zoper skrbnika za račun premoženja Sklada;
  • stroškov v zvezi z morebitnimi zahtevami in ugovori na račun Sklada v vseh sodnih postopkih in postopkih pred državnimi organi, katerih predmet so pravice, obveznosti oziroma premoženje Sklada;
  • davkov in drugih obveznih dajatev v zvezi s premoženjem Sklada oziroma s prometom s tem premoženjem;
  • stroškov skrbniških storitev skrbnika;
  • stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z Zakonom upravljavec najema za račun Sklada.

V primeru naložbe v nepremičnine je upravljavec upravičen, da v breme sredstev Sklada obračuna stroške vpisa lastniških in drugih pravic, stroške uveljavitve teh pravic ter stroške, povezane z rabo nepremičnin.

Skoči na vsebino