Zavarovancu-članu se ob izpolnitvi pogojev, določenih z ZPIZ-2 in pokojninskim načrtom, zagotovi pravica do poklicne pokojnine. Poklicna pokojnina se izplačuje uživalcu poklicne pokojnine v mesečnih zneskih od uveljavitve pravice do poklicne pokojnine, do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. Za uživalce poklicne pokojnine, ki so pridobili pravico po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2 znaša obdobje prejemanja poklicne pokojnine enako kot znaša razlika med 40 leti pokojninske dobe in dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje vendar ne dlje, kot do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju.

Obdobje prejemanja poklicne pokojnine traja največ toliko časa, kolikor je zavarovanec-član dopolnil dodane dobe. Izplačevanje poklicne pokojnine se začne pod pogojem, da uživalec poklicne pokojnine ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in da po poteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine izpolni pogoj za starostno pokojnino v obveznem zavarovanju ali za priznanje pokojnine v skladu z drugim odstavkom 204. člena ZPIZ-2.

Če za uživalca poklicne pokojnine nastopi obveznost vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena ali četrtega, petega ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2, se za čas obveznega zavarovanja poklicna pokojnina ne izplačuje.

Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 204. člena ZPIZ-2:

 • ko njegova pokojninska doba, skupaj z dodano dobo, znaša 42 let in šest mesecev in
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine.

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZPIZ-2:

 • ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 40 let
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine in
 • ko glede na skupino delovnega mesta doseže naslednjo starost*:
  • za obdobja, ko zavarovanec-član ni upravičen do poklicnega zavarovanja, starost 60 let ali starost iz četrtega ali petega odstavka 27. člena ZPIZ-2,
  • delovno mesto iz 1. skupine, starost 56 let;
  • delovno mesto iz 2. skupine, starost 55 let;
  • delovno mesto iz 3. skupine, starost 54 let;
  • delovno mesto iz 4. skupine, starost 53 let;
  • delovno mesto iz 5. skupine, starost 52 let.

Glede na določeno stopnjo povečanja zavarovalne dobe, ki je veljala ob uveljavitvi ZPIZ-1, so delovna mesta iz petega odstavka 201. člena ZPIZ-2 in prvega odstavka 413. člena ZPIZ-2 razdeljena v naslednje skupine:

Skupina delovnega mesta Povečanje zavarovalne dobe
0 ni povečanja
1. od 12 na 14 mesecev
2. od 12 na 15 mesecev
3. od 12 na 16 mesecev
4. od 12 na 17 mesecev
5. od 12 na 18 mesecev

*V obdobju do 31. decembra 2019 zavarovanec-član, ki dela na delovnem mestu s stopnjo povečanja od 12 na 17 mesecev oz. od 12 na 18 mesecev pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko doseže starost 51 let in 6 mesecev oz. 50 let.

Pri izračunu pogoja starosti se upošteva zaokroženo tehtano povprečje starostnih mej, ki veljajo za del poklicnega zavarovanja in zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem. V izračun tehtanega povprečja starostnih mej se vključijo tudi obdobja, ko zavarovanec-član ni delal na delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje in so všteta v njegovo skupno dobo.

Postopek poklicne upokojitve

Zavarovanec-član, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev, predvidenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine ter informativnem znesku poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi v pisni obliki vloži Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini

Kadar zavarovanec-član želi uveljaviti pravico do poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi v pisni obliki vloži Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine

V obeh primerih mora zavarovanec-član priložiti izpolnjen obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Kapitalska družba vsakokratni obrazec vloge za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini in obrazec zahtevka za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine objavi na svoji spletni strani.

Na osnovi prejete Vloge za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini ali Zahtevka za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine Kapitalska družba posreduje Zavodu podatke, ki so potrebni za ugotovitev pravice do poklicne upokojitve, zlasti pa podatke o obdobju, v katerem je bil zavarovanec-član vključen v poklicno zavarovanje, če so bili za to obdobje tudi plačani prispevki. Če so bili prispevki plačani le za del obdobja vključenosti v poklicno zavarovanje, Kapitalska družba sporoči Zavodu le tista obdobja, za katera so bili prispevki plačani. Če za določena obdobja vključenosti v poklicno zavarovanje prispevki niso bili plačani v celoti, Kapitalska družba sporoči Zavodu le sorazmerni del tega obdobja, skladno z deležem plačanih prispevkov.

Kapitalska družba na osnovi podatkov, pridobljenih s strani Zavoda, ugotovi, ali zavarovanec-član izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po ZPIZ-2 in Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, in o izpolnjevanju pogojev obvesti zavarovanca-člana.

V primeru izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev Kapitalska družba posreduje zavarovancu-članu, ki je zahteval uveljavitev pravice do poklicne pokojnine, informacijo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine, ki vsebuje najmanj podatek o predvidenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine, informativni znesek odmerjene poklicne pokojnine in Izjavo zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine.

Če se zavarovanec odloči za poklicno upokojitev, mora Kapitalska družba podpisano Izjavo zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine prejeti najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do poklicne pokojnine.

Podpisano izjavo zavarovance pošlje na naslov:

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Na podlagi prejete podpisane Izjave zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine Kapitalska družba zavarovancu-članu izdala Potrdilo o pridobitvi pravic iz poklicnega zavarovanja.

Zavarovanec-član si mora v roku 8 dni od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje, to je od dneva pridobitve pravice do poklicne pokojnine sam urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcu poklicne pokojnine v njegovem imenu in za njegov račun iz sredstev na njegovem osebnem računu mesečno nakazuje Kapitalska družba.

Več lahko preberete v priponki:

Navodila za zavarovance – poklicne upokojence za prijavo v zdravstveno zavarovanje

Poklicna pokojnina se izplačuje 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Če 15. dan v mesecu ni delovni dan, se izplačilo izvede naslednji delovni dan. Poklicna pokojnina se prične izplačevati naslednji mesec po poklicni upokojitvi in se izplačuje do izteka obdobja prejemanja poklicne pokojnine,. Kapitalska družba od mesečnega zneska poklicne pokojnine zaračuna strošek izplačila poklicne pokojnine ter obračuna in odvede prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanja. Poklicna pokojnina je obdavčena v skladu s predpisi.

Poklicna pokojnina se izplačuje zavarovancu v mesečnih zneskih.

Višina poklicne pokojnine

Poklicna pokojnina za posamezni koledarski mesec se glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu odmeri najmanj v višini starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec-član prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 40 let pokojninske dobe, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca, vendar največ v višini starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca, če za to zadošča vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana.

Zavarovanec-član lahko izbere poklicno pokojnino v višini med zanj najnižjo poklicno pokojnino ter najvišjo poklicno pokojnino, če je za izbrano poklicno pokojnino vrednost sredstev na njegovem osebnem računu zadostna.

Poklicna pokojnina se za vse koledarske cele mesece odmeri v enaki višini.

Za obdobja, ki so krajša od koledarskega meseca, se poklicna pokojnina odmeri v višini, ki je sorazmerna poklicni pokojnini za posamezni koledarski mesec, in sicer sorazmerno v številu dni obdobja prejemanja poklicne pokojnine glede na število dni celega koledarskega meseca, če za to zadošča vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana.

Upravičenci:

 • zavarovanec-član, ki je še pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali uveljavil vdovsko pokojnino, ob upokojitvi v obveznem zavarovanju;
 • zavarovanec-član, ki je uveljavil pravico do poklicne pokojnine in so mu po poteku te pravice ostala sredstva na osebnem računu;

imajo pravico do:

 • enkratnega izplačila odkupne vrednosti, če sredstva na njegovem osebnem računu ob vložitvi popolnega zahtevka ne presegajo 5.000 eurov ali;
 • prenosa sredstev z namenom dokupa pokojninske dobe v obveznem zavarovanju in/ali;
 • prenosa sredstev v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Drugi primeri prenosa ali enkratnega izplačila odkupne vrednosti

Pravico do prenosa v dodatno zavarovanje ali enkratnega izplačila odkupne vrednosti ima:

 • zavarovanec-član, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski, pa mu pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ni podaljšana ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, in zavarovanec-član poklicni vojak, ki se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe ali zaradi drugih nekrivdnih razlogov.

Pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti ima:

 • zavarovanec-član-policist, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 5 let, za opravljanje nalog varovanja zunanje meje Evropske unije in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija in ki po šestih mesecih od prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ni sklenil nove pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu, na katerem je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje.

Enkratno izplačilo odkupne vrednosti dedičem ali upravičencem za primer smrti

Pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti ima:

 • dedič ali upravičenec za primer smrti, v primeru smrti zavarovanca-člana, ki ni uveljavil poklicne pokojnine, ne glede na višino sredstev na osebnem računu umrlega zavarovanca-člana;
 • dedič ali upravičenec za primer smrti, v primeru smrti uživalca poklicne pokojnine, tistega dela odkupne vrednosti enot premoženja na osebnem računu umrlega uživalca poklicne pokojnine, ki se ni uporabil za izračun poklicne pokojnine.

Kapitalska družba prenese v dodatno zavarovanje oziroma izplača odkupno vrednost v enkratnem znesku zavarovancu-članu ali dediču ali upravičencu za primer smrti v roku 30 dni po koncu obračunskega obdobja, v katerem je bil podan popoln zahtevek za prenos oziroma enkratno izplačilo odkupne vrednosti.

Skoči na vsebino