Predstavitev družbe

Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

Splošne informacije

Naziv družbe: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Skrajšani naziv družbe: Kapitalska družba, d. d.
Družba v angleškem jeziku: Pension Fund Management
Sedež: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Datum ustanovitve: 24. 10. 1996
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 1/28739/00
Šifra dejavnosti: 65.300 dejavnost pokojninskih skladov
Matična številka: 5986010
ID-številka za DDV: SI59093927

Uprava Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

 

Skladno s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), naloge skupščine Kapitalske družbe, d. d., opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., to je Vlada Republike Slovenije.

 

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

O Revizijski komisiji

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., je podrejeni organ nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Pristojnosti revizijske komisije so opredeljene v ZGD-1 in Uredbi EU 537/2014. Pomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije so:

 • spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
 • spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
 • spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o rezultatu revizije;
 • odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
 • nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje predlog za Nadzorni svet;
 • sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena obdobna poročila, letne načrte Službe notranje revizije in obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije;
 • opravlja druge naloge po sklepu nadzornega sveta.

 

Akti za delo komisije

Revizijska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Člani Revizijske komisije so:

 • Andreja Cedilnik, predsednica
 • mag. Boštjan Leskovar, član
 • Mirko Miklavčič, član
 • Natalija Stošicki, zunanja članica (izjava o neodvisnosti)

Kadrovska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Kadrovska komisija je komisija nadzornega sveta, njena glavna naloga pa je podpora nadzornemu svetu pri aktivnostih v zvezi z imenovanjem in nagrajevanjem članov uprave (zlasti priprava podlag za izvedbo razpisov, predhoden pregled pogodb, ki se sklepajo s člani uprave, podpora pri opredelitvi meril in kriterijev za določitev prejemkov članov uprave družbe).

Člani kadrovske komisije so:

 • Boštjan Leskovar, predsednik,
 • Andreja Cedilnik, članica
 • mag. Ladislav Rožič, član
Skoči na vsebino