Izjava o naložbeni politiki in upravljanje s tveganji

Naložbena politika je usmerjena v varnost, donosnost, likvidnost, razpršenost naložb in dolgoročno rast vrednosti premoženja SODPZ, pri čemer Kapitalska družba spoštuje omejitve, ki jih določa veljavna zakonodaja.

IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI

Vsa tveganja, katerim je ali bi jim lahko bil SODPZ izpostavljen pri svojem poslovanju, so vključno z njihovimi postopki ugotavljanja, merjenja, obvladovanja in spremljanja opisana v sprejetem Načrtu upravljanja tveganj pokojninskega sklada SODPZ in v krajši obliki v Izjavi o naložbeni politiki, objavljeni pod to rubriko in rubriko Zakonsko obveščanje.

Informacije o izpostavljenosti tveganju

Skoči na vsebino