Zgodovina

Pregled najpomembnejših dogodkov, povezanih s Kapitalsko družbo, d. d.:

Leto 2018
 • Z 2. 7. 2018 je bil likvidiran Premostitveni sklad poklicnih športnikov (PSŠ).
Leto 2017
 • Sredstva Kritnega sklada SODPZ se zaradi likvidacije prenesejo v SODPZ in iz SODPZ se začnejo izplačevati poklicne pokojnine.
Leto 2016
 • S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15; ZPIZ-2B).
 • Kapitalska družba, d. d., je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS izplačala sredstva zavarovancem Ministrstva za obrambo, ki so izpolnili pogoje po petem odstavku 206. člena ZPIZ-2.
 • Vrednost sredstev sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 664,4 milijona evrov.
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2016 varčevalo 46.150 zavarovancev.
 • Vrednost sredstev sklada KS SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 5,6 milijona evrov.
 • Konec leta se likvidira KS SODPZ.
 • S 1. 9. 2016 je bil ustanovljen Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov – PSŠ.
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju od 1999 do 2016 vplačala skupaj že 714,3 milijona evrov, v letu 2016 je nakazala ZPIZ 50 milijonov evrov.
Leto 2015
 • Junija je Kapitalska družba, d. d., izplačala prve poklicne pokojnine v skladu z ZPZRTH.
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2015 dosegla 675 milijonov evrov.
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2015 dosegla 3,6 milijona evrov.
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2015 varčevalo 45.664 zavarovancev.
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju med letoma 1999 in 2015 vplačala skupaj že 664,3 milijona evrov, v letu 2015 je nakazala ZPIZ 19 milijonov evrov za letni dodatek upokojencem.
Leto 2014
 • Junija stopi v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E).
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2014 dosegla 626,4 milijona evrov.
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2014 dosegla 1,1 milijona evrov.
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2014 varčevalo 45.444 zavarovancev.
Leto 2013
 • Kapitalska družba vzpostavi Kritni sklad SODPZ.
 • Izplačana prva poklicna pokojnina.
 • SODPZ ima ob koncu leta 44.862 zavarovancev.
 • Skupna vplačila v blagajno ZPIZ znašajo že 645,3 milijona evrov.
 • Najvišja donosnost med vsemi upravljavci pokojninskih skladov.
 • Najboljša donosnost v zadnjih petih letih (3,68%).
Leto 2012
 • Poteka projekt »Zniževanje in optimizacija stroškov poslovanja«
 • Potekajo aktivnosti za informatizacijo poslovnih procesov KS SODPZ.
 • Sprejeta je nova Strategija upravljanja premoženja SODPZ
 • Finančni prihodki dosežejo 35,4 milijona evrov.
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ na dan 31.12.2013 znaša 469,7 milijona evrov.
 • V SODPZ varčuje 44.466 zavarovancev.
 • Kapitalska družba, d. d., v blagajno ZPIZ vplača 50 milijonov evrov; skupna vplačila znašajo že 595,3 milijona evrov.
Leto 2011
 • Sprejet je Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (Kodeks AUKN).
 • SODPZ edini izmed slovenskih vzajemnih pokojninskih skladov doseže pozitivno donosnost (0,47%).
 • Oktobra izčlenitev Modre zavarovalnice, na katero se prenesejo skladi PPS, KVPS in ZVPSJU.
 • SODPZ ostane na Kapitalski družbi, d. d.
Leto 2010
 • Vplačila v blagajno ZPIZ dosežejo 100 milijonov evrov.
 • Veljati začne Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,  ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe, d. d. in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki natančno določa letno obveznost do ZPIZ, in sicer v višini 50 milijonov evrov.
 • Ustanovitev projektne skupine za vzpostavitev Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ).
 • V pokojninskih skladih varčuje 308.434 zavarovancev.
 • Mesečno ali letno dodatno pokojnino PPS se izplačuje 7.613 zavarovancem.
Leto 2009
 • Čisti prihodki od prodaje dosežejo 12,8 milijona evrov, kar je 16,8% več kot v letu 2008.
 • Kot prva državna upravljavka naložb Kapitalska družba, d. d., sprejme Kodeks korporativnega upravljanja, na podlagi katerega bo sprejemala izhodišča za glasovanje na skupščinah.
 • Ustanovitev PDP, Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d.
 • Začetek projekta izčlenitve Modre zavarovalnice, d. d., in s tem prenos dejavnosti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
Leto 2008
 • Skoraj 300.000 zavarovancev.
 • V blagajno ZPIZ skupaj vplačanih že 346,3 milijona evrov.
 • Velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza.
 • Pokojninski skladi prvič v svoji zgodovini izkažejo negativno donosnost.
Leto 2007
 • Prihodki od upravljanja skladov dosežejo 10 milijonov evrov.
 • Čisti poslovni izid znaša 136,5 milijonov evrov.
 • Glede na dosežen dobiček daleč najbolj uspešno leto v zgodovini Kapitalske družbe, d. d.
 • Kapitalska družba, d.d., v blagajno vplača 39,1 milijonov evrov.
 • Število varčevalcev v pokojninskih skladih Kapitalske družbe, d. d., preseže 287 tisoč.
 • Dodatno mesečno ali letno pokojnino PPS prejema 6.289 zavarovancev.
Leto 2006
 • Prvo desetletje poslovanja uspešno končano, s konsolidacijo in z vedno učinkovitejšim upravljanjem osnovnega premoženja.
 • Še vedno največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka rent.
Leto 2005
 • Kapitalska družba, d. d., upravlja z več kot 417,29 milijonov evrov sredstev.
 • Kapitalska družba, d. d., nadaljuje s konsolidacijo osnovnega premoženja, pri čemer sledi strateškemu cilju umika države iz posrednega lastništva gospodarskih družb.
 • Število zavarovancev doseže število 268.152.
 • Prihodki iz naslova upravljanja skladov so za 13 % višji kot v letu 2004.
Leto 2004
 • Kapitalska družba, d. d., izbrana za upravljavko ZVPSJU.
 • Kapitalska družba, d. d., postane največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj in daleč največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov.
 • Kapitalska družba, d. d., prva v Sloveniji izoblikuje prakso izplačevanja dodatnih pokojnin.
 • Kapitalska družba, d. d., postane največja izplačevalka pokojninskih rent PPS.
 • Kapitalska družba, d. d., uspešno nalaga sredstva v tuje vrednostne papirje.
Leto 2003
 • Kapitalska družba, d. d., je na slovenskem trgu organizacijsko in poslovno prepoznana kot upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov z velikim lastnim premoženjem.
 • Kapitalska družba, d. d., se uveljavi kot prepoznaven, učinkovit in velik igralec na trgu.
 • Kapitalska družba, d. d., jeseni odda ponudbo za izbor upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU).
Leto 2002
 • PPS postane največji sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja z več kot 50.000 zavarovanci.
 • V vseh treh skladih skoraj 100.000 zavarovancev.
 • SODPZ uspešno posluje.
 • KVPS ima več kot 82 % tržni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi.
 • Prvič resna usmeritev na naložbe v tujini.
Leto 2001
 • Začetek izvajanja obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za beneficirana delovna mesta v SODPZ.
 • Ustanovitev in začetek delovanja KVPS, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Osnovni portfelj postaja bolj pregleden in uravnotežen.
 • Več kot 40.000 zavarovancev.
Leto 2000
 • Preimenovanje v Kapitalsko družbo, d. d.
 • Nadaljevanje prestrukturiranja osnovnega privatizacijskega portfelja.
 • Vzpostavljanje delovanja dveh novih vzajemnih pokojninskih skladov: Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS).
Leto 1999
 • Dejavnost Kapitalskega sklada se razširi na upravljanje pokojninskih skladov.
 • Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Kapitalski sklad postane izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravljavec Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije (PPS).
 • Število družb v portfelju narašča.
 • Aktivno vključevanje v upravljanje družb, ki predstavljajo strateške naložbe.
 • Sprejetje novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) omogoči nove poslovne priložnosti.
Leto 1998
 • Kapitalski sklad je solastnik v 712 gospodarskih družbah.
 • Premoženje se poveča za 51 % v primerjavi z letom 1997.
 • Realizacija finančnega in poslovnega načrta je nadpovprečna.
 • Pri upravljanju z naložbami ima varnost prednost pred donosnostjo.
Leto 1997
 • Hitra rast obsega premoženja in števila podjetij v pravno-formalnem lastništvu.
 • Število naložb v upravljanju obsega 537 gospodarskih družb.
 • Poslovanje temelji na načelih koncentracije naložb in povečevanja kakovosti portfelja.
Leto 1996
 • Sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ustvari pravno podlago za ustanovitev Kapitalskega sklada in njegovo izločitev iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).
Skoči na vsebino