Spremembe zavarovanja

Prenehanje članstva v SODPZ

Članstvo preneha:

  • z iztekom obdobja izplačevanja poklicne pokojnine, če na osebnem računu zavarovanca-upokojenca niso ostala sredstva;
  • ob enkratnem izplačilu odkupne vrednosti v primeru smrti zavarovanca-člana;
  • ob enkratnem izplačilu odkupne vrednosti zavarovancu-članu ali zavarovancu-upokojencu po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine;
  • ob prenosu sredstev zavarovanca-člana ali zavarovanca-upokojenca po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine v dodatno zavarovanje.

Mirovanje članstva v SODPZ

Poklicno zavarovanje miruje v obdobju, ko se zavarovancu-članu, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju in predpisi o starševskem varstvu, nadomestilo plače izplačuje v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za starševsko varstvo, razen v času prejemanja nadomestila po Zakonu zaradi dela s krajšim delovnim časom ali zaradi dela na drugem ustreznem delovnem mestu.

S posebnim zakonom se lahko določi, da poklicno zavarovanje ne miruje v obdobju odsotnosti zavarovanca-člana zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če zanj prispevke za poklicno zavarovanje plačuje njegov delodajalec.

Mirovanje poklicnega zavarovanja se vzpostavi na podlagi predhodnega pisnega obvestila zavezanca (delodajalca).

Zadržanje pravic v SODPZ

Zavarovanec-član zadrži pravice iz poklicnega zavarovanja v primeru prekinitve delovnega razmerja, v času prejemanja nadomestila po Zakonu zaradi dela s krajšim delovnim časom ali zaradi dela na drugem ustreznem delovnem mestu ali ob prerazporeditvi na delovno mesto, za katero sklenitev poklicnega zavarovanja ni potrebna.

Pravice iz poklicnega zavarovanja zadrži tudi uživalec poklicne pokojnine, za katerega nastopi obveznost zavarovanja na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena ali četrtega, petega ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Postopek obveščanja

Zavezanec je dolžan Kapitalski družbi sporočiti vse podatke v rokih, predpisanih z ZPIZ-2 ali s Pokojninskim načrtom poklicnega zavarovanja, potrebne za sklenitev pogodbe z upravljavcem o financiranju pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, vključitev zavarovanca-člana v poklicno zavarovanje, prenehanje poklicnega zavarovanja ali mirovanje poklicnega zavarovanja zavarovanca-člana ter za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje in razporejanje vplačanih sredstev na osebne račune zavarovancev-članov.

Zavezanec je dolžan upravljavcu sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na obveznost vključitve zavarovanca-člana v poklicno zavarovanje.

Zavezanec je dolžan obveščati upravljavca o vsaki novi zaposlitvi in prerazporeditvi delavca na delovno mesto, za katero je dolžan skleniti poklicno zavarovanje po ZPIZ-2.

Zavezanec je dolžan obveščati upravljavca tudi o svojih statusnih spremembah, spremembah imena ter drugih spremembah, ki vplivajo na članstvo v Skladu oziroma na poklicno zavarovanje, v roku 8 dni od nastale spremembe.

Skoči na vsebino