Dejavnost

Kapitalska družba, d. d., je organizirana kot delniška družba, katere edini ustanovitelj in delničar je Republika Slovenija. Slovenski državni holding, d. d., ne sme razpolagati s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v Kapitalski družbi, d. d. Na slovenskem trgu delujemo samostojno in sprejemamo svoje poslovne odločitve v skladu z zakonom in statutom družbe ter po sprejeti poslovni politiki družbe. Kapitalska družba, d. d., upravlja svoje naložbe samostojno in neodvisno, le v primeru postopka prodaje kapitalske naložbe države se postopek prodaje kapitalske naložbe Kapitalske družbe, d. d., v isti gospodarski družbi združi in ga po lastni presoji s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika vodi Slovenski državni holding, d. d. Slovenski državni holding, d. d., v imenu in za račun Kapitalske družbe, d. d., tudi uresničuje glasovalne pravice na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, ki so hkrati tudi družbe s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe, d. d.

Osnovna dejavnost Kapitalske družbe d. d., je zagotavljanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z upravljanjem lastnega premoženja ter z upravljanjem Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ). Kapitalska družba, d. d., opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z upravljanjem premoženja, in storitve, povezane s podporo upravljanju premoženja. Dejavnosti Kapitalske družbe, d. d., so določene z zakonom in s statutom družbe.

Kapitalska družba, d. d., je dne 14. 6. 2013 izplačala prvo poklicno pokojnino in je tako v juniju 2013 pričela z izplačevanjem poklicnih pokojnin. S tem namenom je oblikovala Kritni sklad SODPZ iz katerega so se do 31. 12. 2016 izplačevale poklicne pokojnine. Dne 1. 1. 2017 je stopil v veljavo nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja in so se sredstva, ki so bila namenjena za izplačevanje poklicnih pokojnin, iz KS SODPZ prenesla v SODPZ. KS SODPZ je bil dne 31. 12. 2016 likvidiran, poklicne pokojnine pa se izplačujejo iz SODPZ.

Poklicna pokojnina zagotavlja socialno varnost zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ter dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Zavarovanec-član SODPZ pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko izpolni pogoje za poklicno upokojitev skladno s Pokojninskim načrtom za poklicno zavarovanje. Ko zavarovanec-član uveljavi pravico do poklicne pokojnine, se ob vsakem izplačilu poklicne pokojnine izvede izplačilo delne odkupne vrednosti v višini mesečnega zneska poklicne pokojnine, določenega v Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, pri čemer se upošteva vrednost enote premoženja SODPZ, ki velja po stanju na obračunski dan meseca, za katerega se izplača poklicna pokojnina. Zavarovancu-članu se izda Potrdilo o pridobitvi pravic iz poklicnega zavarovanja.

Kapitalska družba, d. d., bo še nadalje upravljala in maksimizirala svoje premoženje z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za ZPIZ in nadaljevala z učinkovitim upravljanjem SODPZ.

Skoči na vsebino