Organizacijska struktura in zaposleni

Dejavnost Kapitalske družbe, d. d., je raznolika, poslovne funkcije pa heterogene. Od ustanovitve Modre zavarovalnice, d. d., v letu 2011, ki svojo dejavnost opravlja na področju življenjskih zavarovanj in predvsem upravlja pokojninske sklade, ki izvajajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, predstavlja Kapitalska družba, d. d., tudi obvladujočo družbo v skupini.

Kapitalska družba, d. d., z notranjo organizacijsko strukturo zasleduje predvsem učinkovito izvajanje temeljnih poslovnih procesov, ob jasni razmejitvi pristojnosti in odgovornosti. Na Kapitalski družbi, d. d., smo trdno prepričani, da z obstoječo organizacijsko strukturo zagotavljamo fleksibilnost, stroškovno učinkovitost izvajanja poslovnih procesov ter pregleden in učinkovit odločitveni proces.

Efektivno gospodarjenje s premoženjem Kapitalske družbe, d. d., in upravljanje Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) zahtevata učinkovite poslovne procese in optimalno poslovno politiko, ki ji bodo kos strokovno usposobljeni zaposleni, ki predstavljajo temeljni dejavnik razvoja in uspešnosti družbe.

Obvladovanje dela, znanja in usposobljenosti, prizadevanja za uspešno delo in nadaljnji poklicni razvoj zaposlenih so ključni dejavniki, ki jih Kapitalska družba, d. d., spodbuja pri zaposlenih

V skladu s priporočilom številka 4.5 , ki izhaja iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, objavljamo Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije.

Skoči na vsebino