Uprava

Bachtiar Djalil, predsednik uprave

Bachtiar Djalil

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je svojo študijsko pot nadaljeval s podiplomskim študijem na Univerzi v Groningenu s področja evropskega prava in pridobil naziv Master of Laws in European Law.

Njegova prva zaposlitev leta 1999 je bila v NLB na področju upravljanja kapitalskih naložb. Po zaključenem magistrskem študiju se je zaposlil v Uradu RS za varstvo konkurence, nekaj časa tudi kot predstavnik urada na Merger Task Force Evropske komisije. Julija 2002 je svojo poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor, kjer je med drugim sodeloval pri ustanavljanju družbe NLB Skladi, d. o. o., in se januarja 2004 v družbi NLB Skladi tudi zaposlil kot vodja pravne pisarne.

Od julija 2007 do zaposlitve v Kapitalski družbi, d. d., je v družbi NLB Skladi, d.o.o., opravljal naloge člana uprave. Sodeloval je v strokovnih skupinah za pripravo oziroma spremembo predpisov s področja prevzemov, preprečevanja omejevanja konkurence ter s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje. Bil je član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, član arbitraže združenja, in predsednik sveta arbitraže ZDU-GIZ.

Bachtiar Djalil je namestnik predsednika nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. Bil je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., in vodil njegovo revizijsko komisijo, bil pa je tudi namestnik predsednika nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.

 

Gregor Bajraktarević, član uprave

Bachtiar Djalil

Po zaključenem dodiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je leta 1999 zaposlil kot analitik v Sektorju podjetniških financ v NLB, d. d., ter istega leta zaposlitev prekinil in nadaljeval svojo študijsko pot s podiplomskim študijem, kjer je pridobil naziv Magistra znanosti s področja bančnega managementa.

Od leta 2001 do 2003 je bil zaposlen kot borzni posrednik v NLB, d. d., od leta 2003 do 2006 pa je opravljal funkcijo svetovalca direktorja in namestnika direktorja v Sektorju investicijskega bančništva NLB, d. d. Vodenje navedenega Sektorja je kot direktor prevzel leta 2007, ki ga je vodil do marca 2013, ko je nastopil svojo funkcijo kot direktor Sektorja za nestrateške lastniške naložbe. Funkcijo člana uprave Kapitalske družbe, d. d., je pričel z dnem 6. 2. 2017.

Gregor Bajraktarević je bil član investicijskega odbora Adriatic fund, odbora vlagateljev Adria Airways in član Sveta borznih članov Ljubljanske borze. Prav tako je opravljal funkcijo člana v nadzornih svetih družb GA, d. d., Thermana, d. d., Helios, d. d., in funkcijo predsednika nadzornega sveta v družbah NLB Leasing, d.o.o, Ljubljana, NLB Leasing d.o.o.e.l. Skopje – v likvidaciji, LHB AG in družbe PRO-REM d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji in HIT, d. d.

Skoči na vsebino