V letu 2007 kar 47 odstotna rast sredstev, celotni dobiček porasel na 136 milijonov eurov

Konec leta 2007 sredstva zavarovancev v skladih presegla 800 milijonov eurov

Na današnji 123. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. so se člani seznanili s poročilom o poslovanju v obdobju od januarja do decembra 2007 ter s poročilom o gibanju dolgoročnih lastniških kapitalskih naložb v Sloveniji v januarju 2008. Nadzorni svet je obravnaval tudi posamezne aktivnosti upravljanja naložb, pri katerih mora uprava za sklenitev poslov predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Poslovanje Kapitalske družbe, d. d. je bilo v letu 2007 med najuspešnejšimi in je preseglo načrtovane rezultate. Sredstva Kapitalske družbe, d.d. so konec leta znašala 2,3 milijarde eurov, kar predstavlja 47 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2006. Ustvarjeni čisti prihodki Kapitalske družbe v letu 2007 presegajo načrtovane za 5 odstotkov, medtem ko so bili stroški poslovanja za 7 odstotkov nižji od načrtovanih. Po upoštevanju vplačila 39 milijonov eurov Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, znaša čisti poslovni izid 136 milijonov eurov.

Prav tako so se za dobrih 25 odstotkov povečala sredstva pokojninskih skladov v upravljanju, ki so konec leta 2007 obsegala 803,5 milijonov eurov. Vplačana premija v Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) je v letu 2007 porasla za 12 odstotkov. V pokojninske sklade Kapitalske družbe je vključenih preko 287 tisoč zavarovancev, dobrih 6.200 pa jih je konec 2007 že prejemalo mesečno pokojninsko rento.

Z načrtovanim umikom iz gospodarstva je Kapitalska družba nadaljevala tudi v letu 2007 ter s transparentno in preudarno odprodajo naložb sodelovala pri oblikovanju trga kapitala in pri prestrukturiranju gospodarstva, kar je osnovnega pomena za nadaljnjo rast in razvoj tako posameznih podjetij kot gospodarstva v celoti.

Kapitalska družba je v letu 2007 v celoti prodala lastniške deleže v 46 gospodarskih družbah v skupni vrednosti 232,3 milijonov eurov. Od tega je bilo prodanih 10 tržnih gospodarskih družb v skupni vrednosti 155,7 milijonov eurov in 36 netržnih naložb v skupni vrednosti 76,6 milijonov eurov.

Število aktivnih naložb se je tako do 31. decembra 2007 zmanjšalo na 93 naložb, od tega so naložbe v 15 gospodarskih družb strateške, za katere ni vnaprej predviden časovni okvir prodaje oziroma zmanjšanje lastniškega deleža Kapitalske družbe. Skupaj z naložbami v stečaju in likvidaciji je bilo konec leta 2007 v portfelju Kapitalske družbe 113 domačih naložb v gospodarske družbe. Zmanjševanje števila naložb v upravljanju je zagotovo tudi eden od pogojev za njihovo kvalitetnejše upravljanje in ustvarjanje boljših donosov na dolgi rok z vlaganji v razvoj s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja.

Predsednik uprave Kapitalske družbe Tomaž Toplak je na seji nadzornega sveta poudaril: »Izvajanje dodatnega pokojninskega zavarovanja, ustvarjanje zaupanja, predvsem pa osveščanja ter spodbujanje odgovornega načrtovanja starosti, tako v finančnem smislu kot v smislu želja in aktivnosti posameznika postaja ključna vloga Kapitalske družbe. Kot največji izvajalec dodatnih pokojninskih zavarovanj, ki skrbi za 280 tisoč državljanov in upravlja že skoraj milijardo eurov njihovih sredstev, želimo prevzeti vodilno vlogo pri nadaljnjem razvoju ter nadgradnji pokojninskega sistema. Prav tako pomembno pa je zagotavljanje preglednega umika iz gospodarstva, enakopravnega obravnavanja vseh potencialnih kupcev ter maksimiranje prodajnih cen, ki so ključna vodila pri upravljanju osnovnega premoženja Kapitalske družbe, in prispevajo k zagotavljanju dodatnih sredstev pokojninski blagajni.«

Nadzorni svet se je seznanil z gibanjem dolgoročnih lastniških kapitalskih naložb v Sloveniji v portfelju Kapitalske družbe za obdobje 1. januar-31. januar 2008. Nadzorni svet se je seznanil tudi z aktivnostmi pri upravljanju lastniškega deleža v Tosami, Termah Olimia in Termah Olimia bazeni in soglašal, da uprava Kapitalske družbe opravi vsa potrebna dejanja za maksimiranje vrednosti naložbe, vključno s prodajo.

Skoči na vsebino