Uveljavitev pravice do starostne pokojnine po izteku obdobja, določenega za prejemanje poklicne pokojnine v skladu z drugim odstavkom 204. člena ZPIZ-2

Zavarovancu-članu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) se ob izpolnitvi pogojev, določenih z ZPIZ-2, zagotovi pravica do poklicne pokojnine.

Zavarovanec, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve ter informativnem znesku poklicne pokojnine mora pri Kapitalski družbi vložiti Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini. Zavarovanec priloži tudi izpolnjen obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) Predhodna pisna informacija o datumu izpolnitve pogojev.

Na podlagi vložene vloge, Kapitalska družba od Zavoda pridobi podatke, ki jih potrebuje za ugotavljanje datuma pridobitve poklicne pokojnine, obdobja prejemanja poklicne pokojnine in informativnega zneska poklicne pokojnine oziroma ki jih potrebuje za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev.

Kapitalska družba je tekom izvajanja informativnih izračunov za ugotavljanje pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, zasledila primere, pri katerih se obdobje prejemanja poklicne pokojnine, določeno v skladu s pravilom iz drugega odstavka 204. člena ZPIZ-2 v povezavi s prvim odstavkom 204. člena ZPIZ-2, konča prej, kot to izhaja iz podatkov, ki jih pridobimo s strani Zavoda. To pomeni, da se po izračunu, ki ga izvede Kapitalska družba, obdobje prejemanja poklicne pokojnine konča pred dnevom, ki je na informaciji Zavoda naveden kot datum izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Drugi odstavek 204. člena ZPIZ namreč določa, da za zavarovance, ki pridobijo pravico do poklicne pokojnine na podlagi prvega odstavka 204. člena ZPIZ-2, znaša obdobje prejemanja poklicne pokojnine enako kot znaša razlika med dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe in 40 let pokojninske dobe. ZPIZ-2 nadalje določa, da za take zavarovance velja, ne glede na določbe 27. člena tega zakona, da lahko uveljavljajo pravico do starostne pokojnine po izteku obdobja, določenega za prejemanje poklicne pokojnine.

Ker Zavod nima pravne podlage, da bi Kapitalski družbi potrjeval datum starostne upokojitve, določen po drugem odstavku 204. člena ZPIZ-2, oz. sporočal drug datum starostne upokojitve, predlagamo, da se zavarovanci o tem pozanimajo na Zavodu in pravočasno vložijo zahtevek za starostno upokojitev po 2. odstavku 204. člena ZPIZ-2. Podlaga za upokojitev po prej navedenem odstavku bo dokazilo Kapitalske družbe o datumu prenehanja prejemanja poklicne pokojnine, s katerim bo moral razpolagati zavarovanec oz. bo o tem Kapitalska družba obvestila Zavod še pred samim iztekom obdobja prejemanja poklicne pokojnine.


Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino