Spremembe v vodstvu Kapitalske družbe

Kapitalsko družbo je od 19. decembra 2008 kot vršilec dolžnosti predsednika uprave vodil Borut Jamnik. V mesecu januarju 2009 je nadzorni svet Kapitalske družbe, skladno s sklepom skupščine ter določili Statuta, imenoval kadrovsko komisijo, ki je izvedla postopek izbire predsednika uprave. Po izteku razpisnega roka, je komisija nadzornemu svetu podala poročilo o svojem delu, na podlagi katerega je nadzorni svet oblikoval predlog skupščini. Na seji skupščini Kapitalske družbe dne 6. marca 2009 so člani skupščine za predsednika uprave s petletnim mandatom soglasno imenovali Boruta Jamnika.

Borut Jamnik je svojo poklicno pot začel na Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je sodeloval na projektih postavitve informacijske infrastrukture za vodenje postopkov privatizacije podjetij ter vodenjem projektov lastninskega preoblikovanja podjetij, nato pa delo nadaljeval na Agenciji za trg vrednostnih papirjev kot vodja projekta postavitve informacijske podpore za izvajanje regulatorske funkcije na trgu vrednostnih papirjev. Od začetka leta 1999 je bil zaposlen na Kapitalski družbi, najprej kot vodja službe za informatiko, nato kot direktor oddelka za IT in analize ter od samega začetka sodeloval pri oblikovanju Prvega pokojninskega sklada (PPS). V letu 2001 je bil imenovan za namestnika predsednika uprave, novembra 2003 pa za predsednika uprave Kapitalske družbe. Do ponovnega imenovanja za predsednika uprave Kapitalske družbe je opravljal delo člana uprave v Hitu in člana uprave Probanke upravljanje, d. o. o.

Na podlagi predloga za sporazumno prenehanje mandata članici uprave, je skupščina s 6. marcem 2009 razrešila članico uprave mag. Heleno Bešter. Mag. Helena Bešter ostaja zaposlena na Kapitalski družbi kot svetovalka uprave.

16. februarja 2009 je oddelek za pokojninska zavarovanja na Kapitalski družbi dobil novo direktorico oddelka. Meta Berk Skok je magistra ekonomskih znanosti, ki je svojo poklicno pot že kot pripravnica začela v Kapitalski družbi. Poklicno kariero je začela kot upravljavka premoženja pokojninskih skladov, od aprila 2006 pa je opravljala delo pomočnice direktorja oddelka za pokojninska zavarovanja. Leta 2006 je uspešno opravila izpit za izvajanje poslov zavarovalnega posredovanja.

Skoči na vsebino