Spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Minister za delo, družino in socialne zadeve je, s sklepom št. 1032-6/2008 z dne 21. 6. 2011, sprejel spremenjen in dopolnjen Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt).

Spremembe pokojninskega načrta so bile potrebne zaradi natančnejše opredelitve in uskladitve postopka za pridobitev pravice do poklicne pokojnine z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ta postopek je zdaj natančno opredeljen v 54. členu. Pokojninski načrt prinaša poenostavitev postopka uveljavljanja poklicne pokojnine in s tem odpravlja administrativne ovire, ker natančno opredeljuje celoten postopek, od ugotavljanja pravic do poklicne pokojnine in znižane poklicne pokojnine, pa vse do izplačila poklicne pokojnine in znižane poklicne pokojnine.

Določena je vstopna točka za zavarovanca, ki uveljavlja pravico do poklicne pokojnine in znižane poklicne pokojnine. To je Kapitalska družba, ki nadalje vodi vse postopke med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in zavarovancem, do poklicne upokojitve.

Spremenjen pokojninski načrt natančneje opredeljuje delovanje kritnega sklada ter način izplačevanja poklicnih pokojnin (6. in 7. člen).

Pokojninski načrt uvaja možnost pripisa dela vsakoletnega dobička, ustvarjenega z upravljanjem kritnega sklada. Z opredelitvijo načina delitve dobička se neposredno opredeli način pokrivanja stroškov upravljavca, v zvezi z upravljanjem s kritnim skladom. Upravljavec je upravičen do pokritja stroškov, ki nastanejo v zvezi z upravljanjem kritnega sklada izključno v primeru uspešnega upravljanja s sredstvi kritnega sklada (59. člen).

V pokojninskem načrtu so narejene določene redakcijske spremembe, vključno s spremembo 44. člena, kjer so izločene vsebine, ki jih sicer zajema veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1) in niso nujna vsebina pokojninskega načrta. V okviru redakcijskih sprememb so v 3. členu dodane obrazložitve določenih izrazov. Spremenjen pokojninski načrt je bil aktuarsko pregledan s strani Agencije za zavarovalni nadzor, ki na spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta ni imela pripomb. Na podlagi priporočila Agencije za zavarovalni nadzor so spremenjene tablice smrtnosti, ki se upoštevajo pri določitvi odmere pokojnine tako, da se uporabljajo enotne tablice smrtnosti pri določanju poklicnih pokojnin. S tem se je vsebina pokojninskega načrta uskladila z določili evropske direktive, ki zahteva izvajanje načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev, kar pomeni, da je dovoljena uporaba aktuarskih faktorjev, ločenih po spolu, najdlje do 21. 12. 2012.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 080 23 45 ali na elektronskem naslovu info.sodpz@kapitalska-druzba.si

Spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta se uporabljajo od 1. 8. 2011 dalje.

Skoči na vsebino