Sestavljen delitveni načrt in izbrano ime nove zavarovalnice Kapitalske družbe: Modra zavarovalnica, d. d.

Na podlagi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (v nadaljevanju: ZPKDPIZ), ki je bil sprejet v oktobru 2010, se v postopku izčlenitve iz Kapitalske družbe, d. d., ustanovi zavarovalnica, ki prevzame upravljanje skladov; Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS.

Uprava Kapitalske družbe je v zakonsko določenem roku do 31. 3. 2011 sestavila delitveni načrt za delitev družbe, ki se izvede kot izčlenitev z ustanovitvijo nove zavarovalnice z vsemi zahtevanimi vsebinami:

  • predlog statuta novoustanovljene zavarovalnice,
  • seznam premoženja, ki se z izčlenitvijo prenese na zavarovalnico,
  • zaključno poročilo Kapitalske družbe, d. d. kot prenosne družbe,
  • otvoritvena bilanca Kapitalske družbe, d. d.,
  • otvoritvena bilanca zavarovalnice,
  • seznam delavcev, ki se jih prezaposli v zavarovalnico,
  • sklep sodišča o imenovanju delitvenega in ustanovitvenega revizorja.

Izbrala je tudi ime zavarovalnice; Modra zavarovalnica, ki sta ga v internem razpisu predlagali dve sodelavki. Izbrano ime je jasno in razločevalno, asociira na modrost in modro odločitev.

Ob izčlenitvi zavarovalnice iz Kapitalske družbe, d. d. velja univerzalno pravno nasledstvo, s katerim se na zavarovalnico prenaša vse pravice in obveznosti obstoječih članov/zavarovancev pokojninskih skladov, strokovno usposobljeni kadri z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvajanja pokojninskih zavarovanj, potrebna informacijska tehnologija in utečeni poslovni procesi. Kapitalska družba, d. d. bo zavarovalnico ustanovila z vplačilom 152,2 Mio EUR osnovnega kapitala, ki predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb.

Poslanstvo zavarovalnice je ponuditi celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov, s katerimi lahko omogočimo dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih. Z dolgoročnim, postopnim varčevanjem bo posamezniku omogočena ohranitev življenjske ravni po upokojitvi.

Skoči na vsebino