Razveljavitev petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 v pomenu, kot mu ga je določila avtentična razlaga Državnega zbora, sprejeta 12. 6. 2014

(Ljubljana, 13. junij 2016) Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Sindikata vojakov Slovenije, ki jih zastopa Klemen Vogrinec, odvetnik v Slovenski Bistrici, in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, na seji 12. maja 2016 odločilo, da je bil peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) v delu, v katerem je določal, da imajo zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, pravico zahtevati, naj se jim sredstva, ki jih imajo na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku šele po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo, v neskladju z Ustavo.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je presodilo, da z zakonskega besedila petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v delu, ko ureja zavarovance vojaške osebe, ne izhaja, da bi bil za uveljavitev pravice do enkratnega izplačila sredstev določen še dodatni pogoj, in sicer prenehanje pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo.

Odločbo in dve odklonilni mnenji lahko najdete na povezavi Odločba Ustavnega sodišča U-I-153/14, U-I-123/15 z dne 12. 5. 2016.

Kapitalska družba, d. d., bo omenjeno Odločbo ustrezno preučila ter zavarovance, ki so že oddali zahtevke za enkratno izplačilo, obvestila o nadaljnjih aktivnostih.

Skladno z odločbo je popravljen tudi obrazec
Potrdilo Ministrstva za obrambo – NOVO

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino