Preoblikovanje Kapitalske družbe v korist vseh deležnikov

Kapitalska družba je danes največja upravljavka premoženja v Sloveniji, saj upravlja kar1,3 mrd lastnega premoženja in 1,1 mrd premoženja članov pokojninskih skladov. Kot tranzicijska finančna institucija je Kapitalska družba torej do sedaj opravljala dve različni dejavnosti, ki sta po svoji vsebini izpostavljeni različnim tveganjem in posledično tudi konfliktom interesov njenih deležnikov.

Obstoječa ureditev Kapitalske družbe zato dejansko ne zagotavlja upravljanja premoženja zavarovancev pokojninskih skladov na način, ki bi zasledoval izključno interes le-teh. Po eni strani Kapitalska družba namreč upravlja različne oblike pokojninskih skladov in izplačuje pokojninske rente iz naslova Prvega pokojninskega sklada (tipično zavarovalniški posel) po drugi strani pa naj bi zagotavljala dodatna sredstva za potrebe obveznega pokojninskega zavarovanja.

Ključni cilj preoblikovanja Kapitalske družbe je zato postavitev stabilne finančne skupine, ki bo pripomogla k dolgoročni finančni vzdržnosti pokojninskega sistema v Sloveniji. Takšne so tudi zahteve Evropske unije in sprejete Lizbonske strategije, ki jo članice morajo upoštevati. Nedvomno je Kapitalska družba pomemben del slovenskega pokojninskega sistema, zato si želimo, da bi naš koncept preoblikovanja koristil predvsem našim sedanjim in bodočim zavarovancem. Svoj krog delovanja in obseg konkurenčnih storitev pa bi s preoblikovanjem lahko še dodatno razširili in s tem zagotovili več sredstev za pokojninsko blagajno. Želimo si tudi, da bi bil koncept dolgoročnosti razvoja Kapitalske družbe sprejemljiv za lastnike in razumljiv za sedanje in bodoče upokojence.

Z uveljavitvijo Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe ter naložbeni politiki (ZPKDPIZ), ki je v veljavo stopil 23. 10. 2010, so bili zagotovljeni okviri preoblikovanja družbe z ločitvijo obeh dejavnosti v ločenih pravnih osebah.

V prihodnje bo Kapitalska družba portfeljski vlagatelj in bo letno zagotavljala 50 mio evrov sredstev za potrebe pokojninske blagajne pri ZPIZ.

Preoblikovanje Kapitalske družbe

Projekt preoblikovanja Kapitalske družbe z ustanovitvijo zavarovalnice je zahteven in terja skrbno načrtovanje za uspešno ter pravočasno izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zakonsko opredeljenih rokih. Da bi izvedba preoblikovanja potekala čim bolj gladko in brez zapletov, je uprava Kapitalske družbe že imenovala projektno skupino, pri čemer so temeljni projektni cilji izvedba statusnega preoblikovanja Kapitalske družbe, ustanovitev zavarovalnice in vzpostavitev njenega delovanja, reorganizacija Kapitalske družbe ter obveščanje vseh deležnikov.

Iz Kapitalske družbe se bo izčlenila nova zavarovalnica, ki bo v upravljanje prevzela pokojninske sklade ZVPSJU, KVPS, PPS in Kritni sklad PPS in bo lahko opravljala posle v skupini življenjskih zavarovanj. Na zavarovalnico bo Kapitalska družba prenesla 152,2 mio evrov osnovnega kapitala, ki bo novoustanovljeni družbi zagotovil izpolnjevanje zakonskih zahtev po kapitalu in ob projekcijah gibanja sredstev v upravljanju z zadosti veliko verjetnostjo omogočil izpolnjevanje obveznosti iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov. Osnovni kapital v višini 152,2 mio evrov bistveno presega zakonske zahteve v zvezi z zahtevanim jamstvenim kapitalom za izvajanje dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov. Razmerje med jamstvenim kapitalom in sredstvi v upravljanju novoustanovljene zavarovalnice bo vsaj 3 krat višje kot pri konkurenci, kar vsekakor govori v prid varnosti članov skladov.

Kapitalska družba je že danes največji izplačevalec pokojninskih rent iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega sklada. Pokojninske rente bo po ustanovitvi izplačevala zavarovalnica, ki bo pokojninske rentne ponudila tudi članom KVPS in ZVPSJU.

Za člane skladov v upravljanju Kapitalske družbe je ključno, da se kljub izčlenitvi dejavnosti upravljanja pokojninskih skladov na novoustanovljeno zavarovalnico, njihove pravice ohranjajo. Nespremenjene pa ostajajo tudi obveznosti upravljavca iz naslova upravljanja pokojninskih skladov.

Skoči na vsebino