Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. o. o., (v nadaljevanju: KDD) je 12. 1. 2022 zaključila prenos vrednostnih papirjev s skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., na posebni račun Kapitalske družbe, d. d., v skladu z določili 48.a člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1). S tem se je zaključilo več kot šestletno prehodno obdobje.

Državni zbor Republike Slovenije je 25. 9. 2015 sprejel ZNVP-1, ki je v prehodnih in končnih določbah določal, da Centralna depotna družba ukine registrske račune pravnih oseb do 30. 9. 2016, registrske račune drugih oseb pa do 1. 1. 2017. Nematerializirani vrednostni papirji na registrskih računih, ki do izteka roka za ukinitev registrskih računov ne bi bili preneseni na druge račune, bi se v skladu s pravili centralne depotne družbe prenesli na račun pristojnega sodišča in bi se zanje uporabljale določbe aktov, ki urejajo položitev stvari pri sodišču. 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1A) je bilo določeno, da ne glede na določbe zakona, ki ureja postopek sodnega depozita, pripadejo nematerializirani vrednostni papirji, ki bi sicer pripadli Republiki Sloveniji, Kapitalski družbi, d. d. 

Zakon je bil 18. 6. 2019 v tem delu spremenjen še drugič. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) je dodatno uredil prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki so do 31. 8. 2019 ostali vpisani na ukinjenih registrskih računih, v dobro skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d. 

V skladu s tretjim odstavkom 48.a člena ZNVP-1 so morale osebe, katerih nematerializirani vrednostni papirji so bili preneseni na skupni namenski račun za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., ki ga vodi KDD, do 31. 12. 2021 zahtevati, da se preneseni nematerializirani vrednostni papirji oziroma nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na račun pri članu centralne depotne družbe. Po izteku tega roka so bili vrednostni papirji, za katere niso bile vložene zahteve upravičencev, s skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., preneseni na posebni račun Kapitalske družbe, d. d. 

Prenos vrednostnih papirjev s skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., na posebni račun Kapitalske družbe, d. d., ureja peti odstavek 48.a člen ZNVP-1. KDD je na podlagi petega odstavka 48.a člena ZNVP-1, na poseben račun Kapitalske družbe, d. d., prenesla vse tiste vrednostne papirje, glede katerih upravičenci do 31. 12. 2021 niso zahtevali, da se prenesejo na njihove račune pri članu centralne depotne družbe.

Z začetkom letošnjega leta je tako Kapitalska družba, d. d., dokončno postala imetnica teh vrednostnih papirjev, na podlagi samega zakona, s čimer je upravičena izvrševati vsa upravičenja iz tako pridobljenih vrednostnih papirjev. S tem dnem so, po več kot šestih letih od sprejema zakona, ki je predpisal ukinitev registrskih računov, bivši imetniki vrednostnih papirjev izgubili vsa upravičenja iz naslova teh vrednostnih papirjev, ker so zamudili prekluzivni rok, v katerem je bilo možno vložiti zahtevo za prenos vrednostnih papirjev na račun pri članu centralne depotne družbe, zato prenos na trgovalne račune bivših imetnikov vrednostnih papirjev ni več možen. S prenosom pa so na teh vrednostnih papirjih prenehala tudi vsa bremena.

Skoči na vsebino