Pregled sprememb pomembnejših aktov, ki urejajo poslovanje pokojninskih skladih Kapitalske družbe

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)

Minister za delo, družino in socialne zadeve je v začetku meseca julija 2010 potrdil spremembe Pokojninskih načrtov Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PN1 K (pdf, 111 KB)) ter za individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PN1 P (pdf, 107 KB)).

Pokojninski načrt KVPS je sestavni del Pravil KVPS (pdf, 112 KB) zato so se spremembe Pokojninskih načrtov PN1 P in PN1 K začele uporabljati skupaj s spremenjenimi Pravili KVPS, 60. dan po izdaji soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), torej 12. 10. 2010.

Več sprememb podlag za delovanje sklada KVPS več

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU)

V sredini meseca julija sta se začela uporabljati spremenjena in dopolnjena Pokojninski načrt sklada ZVPSJU (PNJU K (pdf, 105 KB) ter Pravila sklada (pdf, 99 KB). Oba dokumenta je sprejela Vlada Republike Slovenije, Minister za delo je odobril Pokojninski načrt, Pravila ZVPSJU pa je nato potrdila še ATVP.

Več o spremembah Pokojninskega načrta in Pravil ZVPSJU več

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v drugi polovici julija 2010 izdala tudi soglasje k spremembi Izjave o naložbeni politiki ZVPSJU (pdf, 164 KB).

Več o spremembah Izjave o naložbeni politiki ZVPSJU več

V mesecu juniju je Odbor sklada ZVPSJU sprejel Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Nove premije so se začnele uporabljati pri obračunu in plačilu premij za mesec julij 2010.

Več o uskladitvi premij več

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije (SODPZ)

Pri upravljanju Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju SODPZ), predvsem pa pri pripravah na oblikovanje kritnega sklada za potrebe izplačevanja poklicnih pokojnin, smo se v Kapitalski družbi soočili z nekaterimi pomanjkljivostmi obstoječe ureditve. Zato smo skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pripravili spremembe pokojninskega načrta, ki še pred izvedbo posodobitve celovitega pokojninskega sistema v Sloveniji zagotavljajo primernejši način poklicnega varčevanja. Temu cilju sledi uvedba enotne prispevne stopnje za vse zavarovance, in sicer za vsa delovna mesta v višini 10,55 % razen delovnih mest s prispevno stopnjo 12,6 %. Kapitalska družba pa je prispevala k doseganju višje donosnosti sklada ter povečanju zbranih sredstev zavarovancev s 25 odstotnim znižanjem provizije za upravljanje, ki od 1. 6. 2010 znaša 1,2 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada.

Zgolj s celovitim in učinkovitim preoblikovanjem obstoječega sistema obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki bo vključeval delavce, dejansko zaposlene na delovnih mestih, ki so težka in zdravju škodljiva oziroma jih po določeni starosti ni moč uspešno opravljati, bo mogoče doseči cilje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Več o spremembah Pokojninskega načrta SODPZ več

Skoči na vsebino