Povzetek pojasnil za poklicno zavarovanje po ZPIZ -2

S 1. 1. 2013 je začel veljati novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012; v nadaljevanju ZPIZ-2), ki prinaša tudi vrsto sprememb in novosti na področju poklicnega zavarovanja oz. do sedaj poimenovanem področju obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, zato mora Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju SODPZ) izvajanje poklicnega zavarovanja uskladiti z novimi zakonskimi določili.

ZPIZ-2 spreminja pravice iz poklicnega zavarovanja, pogoje za poklicno upokojevanje, določa spremembe glede zadostnosti zbranih sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine, prinaša spremembe na področju enkratnega izplačila sredstev, spremembe na področju dovoljenih naložb sklada in druge spremembe. Zaradi teh sprememb se bo bistveno spremenil tudi proces izplačevanja poklicnih pokojnin. Predvideno je tudi znižanje stroškov, do katerih je upravičen upravljavec, in sicer vstopnih stroškov na 2,5 %, izstopnih stroškov na 0,5 % in provizije za upravljanje na 1,0 %. Ustanovljen bo tudi Odbor sklada, ki bo deloval kot strokovni organ, zadolžen za spremljanje poslovanja sklada ter nadzorovanje dela upravljavca.

Zaradi zakonskih novosti bo morala Kapitalska družba, d. d., pripraviti spremembe sedaj veljavnega pokojninskega načrta in načrta upravljanja tveganj, sprejeti pravila, izjavo o naložbeni politiki, predlog refundiranja sredstev od RS v primeru nezadostnosti sredstev ter pripraviti poseben pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin. Rok, v katerem mora Kapitalska družba, d. d., kot izvajalec poklicnega zavarovanja, uskladiti prej navedene dokumente z določili ZPIZ-2, je devet mesecev od dneva uveljavitve zakona.

Zaradi prilagoditev v zvezi s sprejetjem ZPIZ-2, ki jih mora opraviti Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec SODPZ, so bila na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) posredovana vprašanja.


Pomembnejša pojasnila MDDSZ v zvezi s poklicnim zavarovanjem po ZPIZ-2 so vsebinsko povzeta v nadaljevanju (z dne 18.1.2013, 14.2.2013 in 4.3.2013):

Veljavnost pokojninskega načrta: Obstoječi pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ostane v celoti v veljavi do uveljavitve novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

Upravljalska provizija, vstopni in izstopni stroški: Do uveljavitve novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, se zaračunava stroške v višini, kot jih določa sedaj veljavni Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Uskladitev naložb SODPZ: Tudi za SODPZ velja triletno prehodno obdobje po uveljavitvi novega pokojninskega načrta in pravil, kot je to določeno v petem odstavku 416. člena ZPIZ-2 za upravljavce pokojninskih skladov prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Odbor sklada SODPZ: Kapitalska družba, d. d., si bo prizadevala, da bo Odbor sklada oblikovan v roku za uskladitev s pokojninskim načrtom. Odbor bo pristojen, da spremlja poslovanje pokojninskega sklada ter nadzoruje delo upravljavca in ob nalogah opredeljenih v 294. členu ZPIZ-2 daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta SODPZ.
Pristojnosti odbora so: daje mnenje k letnemu poročilu; daje mnenje k spremembam pravil upravljanja, razen v primeru obveznih uskladitev z zakonodajnimi spremembami; daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti; predlaga spremembe stroškov in provizije; preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci; daje mnenje k poročilom upravljavca sklada o tveganjih, katerim je sklad izpostavljen; obravnava način in pravilnost obveščanja delodajalcev in članov sklada; obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem sklada in druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca sklada.

Uveljavitev pravice do znižane poklicne pokojnine: Zavarovanci lahko uveljavljajo pravico do znižane poklicne pokojnine do uveljavitve novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.

Enkratno izplačilo zavarovancem, ki so opravljali vojaško službo: Zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljavljati poklicne pokojnine in poklicni vojaki, ki se jim odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe, lahko uveljavljajo pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti. Te določbe se bodo začele uporabljati po uskladitvi pokojninskega načrta obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja z ZPIZ-2.

Informativna potrdila o vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje: Informativna potrdila o vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje se izdajajo skladno s trenutno veljavnim pokojninskim načrtom. V vmesnem času bo Kapitalska družba, d. d., skupaj z Davčno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve vzpostavila nov postopek preverjanja vplačil in priznavanja dodane dobe.

Sofinanciranje poklicnih pokojnin: Zakon v petem in šestem odstavku 413. člena predvideva sofinanciranje poklicnih pokojnin pod posebnimi pogoji, ki jih bo določil poseben zakon, in s katerim se bo uskladil nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja. Stališče MDDSZ je, da se te določbe do sprejema posebnega zakona ne morejo izvajati.

Izjave o določitvi upravičencev: Zavarovanci lahko Kapitalski družbi, d. d., pošljejo izpolnjeno izjavo, s katero določijo upravičence za primer smrti zavarovanca v času do poklicne upokojitve. Ker je stališče MDDSZ, da za izplačilo odkupne vrednosti v primeru smrti veljajo določbe trenutno veljavnega pokojninskega načrta, bo Kapitalska družba, d. d., izjave le zavedla v evidenco. Izpolnjene izjave bodo začele veljati ob uveljavitvi novega pokojninskega načrta.

Več lahko preberete v priponki:
Novosti poklicnega zavarovanja po ZPIZ-2

Skoči na vsebino