Povzetek pojasnil v zvezi s poklicnim zavarovanjem po ZPIZ -2 za zavarovance, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo

Kapitalska družba, d. d., je zaradi varstva interesov zavarovancev in posledic, ki nastanejo za zavarovance zaradi enkratnega izplačila odkupne vrednosti iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in izstopa iz SODPZ, ter ker določila ZPIZ-2 niso jasna, zaprosila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za dodatna tolmačenja v zvezi z enkratnim izplačilom odkupne vrednosti za zavarovance Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo.

Skladno s petim odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, ZPIZ-2) ima ne glede na določbe zakona zavarovanec, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku. Enako pravico ima tudi zavarovanec, ki je poklicni vojak in se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe. V tem primeru zavarovanec ni upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja.


Pomembnejša pojasnila MDDSZ v zvezi s poklicnim zavarovanjem po ZPIZ-2 za zavarovance, ki so zaposleni na Ministrstvu za obrambo so povzeta v nadaljevanju (z dne 23. 4. 2013):

Zahtevek za enkratno izplačilo zbranih sredstev: Glede na namen poklicnega zavarovanja je po mnenju MDDSZ možno zahtevati enkratno izplačilo zbranih sredstev poklicnega zavarovanja, ko se zavarovanec upokoji v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v primeru opravljanja vojaške službe, pa po prekinitvi pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo. Zavarovanec iz petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 lahko v skladu s to določbo zahteva samo izplačilo vseh zbranih sredstev, ki jih ima na osebnem računu pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Posledice enkratnega izplačila: Posledica enkratnega izplačila zbranih sredstev poklicnega zavarovanja je, da zavarovanec ne more uveljaviti pravice do poklicne pokojnine.

Plačevanje prispevkov za poklicno zavarovanje: Dolžnost delodajalca, da plačuje prispevke za poklicno zavarovanje je vezana na delovno mesto oz. delo, ki ga zavarovanec opravlja. Delodajalec lahko preneha s plačevanjem prispevkov za zavarovanca le v primeru iz desetega odstavka 202. člena ZPIZ-2, če ta že izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in izračunana višina mesečne poklicne pokojnine dosega najmanj višino starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe.

Upravičenje do pravic iz poklicnega zavarovanja: S tem, ko zavarovanec iz petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 uveljavi pravico do enkratnega izplačila, na podlagi petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 ni upravičen do vseh pravic iz poklicnega zavarovanja (poklicna pokojnina, dodana doba, pravica iz šestega odstavka 202. člena ZPIZ-2 (odmera pokojnine), iz enajstega odstavka 202. člena ZPIZ-2 (ugodnejši dokup).

Upoštevanje obdobja: V obdobje 10 let iz petega odstavka 206. člena ZPIZ-2 se upošteva tudi opravljanje vojaške službe v Slovenski vojski pred 1. 1. 2001.

Skoči na vsebino