Postopek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine po določilih Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (ZPZRTH)

Kapitalska družba, d. d., je 1. 10. 2014 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) in na Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) naslovila dopis, v katerem je med drugim zaprosila za pojasnilo glede izvajanja postopka sofinanciranja pravic po ZPZRTH-E iz proračuna Republike Slovenije.
Kapitalska družba, d. d., pojasnila pristojnega ministrstva še ni prejela, zato dopuščamo možnost, da bo postopek potekal drugače od predvidenega.

 • 1. INFORMATIVNI IZRAČUN

  Zavarovanec, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (v nadaljevanju: ZPZRTH) ter informativnem znesku poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi, d. d., vloži

  Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini za upravičence po ZPZRTH
  .

  Sestavni del vloge je
  Obrazec ZPIZ

  ter
  Potrdilo delodajalca

  , da je bil zavarovanec na dan 1. 1. 2014 zaposlen v podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik in da je imel neprekinjeno sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, kjer je določena obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

 • 2. ZAHTEVEK ZA POKLICNO UPOKOJITEV

  Zavarovanec uveljavi pravico do poklicne upokojitve po ZPZRTH tako, da izpolni in odda obrazec

  Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine za upravičence po ZPZPRTH in

  Obrazec ZPIZ.

  Po prejemu zahtevka Kapitalska družba, d. d., pozove delodajalca RTH za posredovanje podatkov o že prejetih odpravninah za tiste zavarovance, ki so jo prejeli še pred uveljavitvijo poklicne pokojnine.

 • 3. PRIDOBITEV PODATKOV OD ZPIZ

  Na podlagi vložene vloge ali zahtevka, Kapitalska družba, d. d., od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) pridobi podatke, ki jih potrebuje za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev po ZPZRTH. Od ZPIZ pridobi tudi informativni izračun zneska za dokup pokojninske dobe.

 • 4. IZRAČUN IN OBDOBJE PREJEMANJA POKLICNE POKOJNINE

  Ko bo Kapitalska družba, d. d., prejela ustrezne podatke s strani ZPIZ in podatke s strani delodajalca RTH o že prejetih odpravninah, bo zavarovancu poslala

  Informacijo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine. Njen sestavni del je tudi
  Izjava zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine.

 • 5. UVELJAVITEV POKLICNE POKOJNINE

  Če se zavarovanec odloči za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine, mora podpisano izjavo o uveljavitvi pravice v roku 30 dni poslati na naslov Kapitalske družbe, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Po prejemu podpisane izjave s strani zavarovanca Kapitalska družba, d. d., od ZPIZ pridobi dokončni izračun sredstev, potrebnih za dokup pokojninske dobe.

 • 6. SOFINANCIRANJE PRAVIC IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Po prejemu izjave o uveljavitvi pravice bo Kapitalska družba, d. d.,

  obvestila Republiko Slovenijo o primanjkljaju sredstev
  za izplačevanje poklicne pokojnine in o prispevku za dokup pokojninske dobe v obveznem zavarovanju.
  Nakazilo zagotovi Republika Slovenija v roku 30 dni od prejema obvestila.

 • 7. POKLICNA UPOKOJITEV IN DOKUP POKOJNINSKE DOBE

  Kapitalska družba, d. d., bo izvedla poklicno upokojitev zavarovanca in plačilo prispevkov po prejemu sredstev s strani Republike Slovenije ter o tem obvestila zavarovanca in ZPIZ, da se lahko izvede postopek dokupa pokojninske dobe.
  Kapitalska družba nato zavarovancu izda
  Potrdilo o pridobitvi pravice do poklicne pokojnine
  za namen ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Skoči na vsebino