Poslovanje Kapitalske družbe in njenih skladov v upravljanju v prvem polletju skladno z načrti za leto 2007

Včeraj, 30. avgusta 2007, je potekala seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, na kateri so se člani seznanili s polletnim poročilom o poslovanju, ki je bilo v prvem polletju letošnjega leta uspešno in v skladu s poslovno finančnim načrtom za leto 2007.

Sredstva pokojninskih skladov v upravljanju ter Kritnega sklada PPS so v prvem polletju dosegla 742,8 milijonov eurov. Pri Kapitalski družbi za dodatno pokojnino varčuje dobrih 282 tisoč članov/zavarovancev, več kot 6 tisoč pa jih že prejema mesečno pokojninsko rento Prvega pokojninskega sklada. Rast števila članov ter obseg vplačanih premij se gibljeta znotraj načrtovanih, tako da Kapitalska družba ostaja največja izvajalka, obenem pa ohranja tržni delež. Največ novih članov je pridobil Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) in sicer 2.387. K financiranju kolektivnega pokojninskega načrta KVPS pa je v prvem polletju pristopilo 20 delodajalcev. Uprava je člane nadzornega sveta seznanila tudi z revizijskim poročilom o pravilnosti poslovanja PPS za leto 2006, ki ga je opravilo Računsko sodišče, in izdalo pozitivno mnenje. Že peto pozitivno mnenje računskega sodišča je dokaz uspešnega in zanesljivega poslovanja Kapitalske družbe in Prvega pokojninskega sklada.

Sredstva Kapitalske družbe, d.d. so znašala 2,1 milijard eurov, kar predstavlja 35 odstotno povečanje v primerjavi s stanjem konec leta 2006. Ob polletju je imela Kapitalska družba, d.d. skupaj za 2 milijardi eurov finančnih naložb; 83,5 odstotkov lastniških finančnih naložb in 16,5 odstotkov dolžniških finančnih naložb od tega 87,3 odstotkov domačih in 12, 7 odstotkov tujih finančnih naložb. V prvem polletju je Kapitalska družba v celoti prodala lastniške deleže 23 naložb. Od tega je bilo prodanih 5 tržnih gospodarskih družb v skupni vrednosti 78,3 milijonov eurov in 18 netržnih naložb v skupni vrednosti 21,9 milijonov eurov. Število aktivnih naložb se je tako do 30. junija 2007 zmanjšalo na naložbe v 111 gospodarskih družbah. V prvi polovici letošnjega leta so potekale prodajne aktivnosti kar po petih izvedenih postopkih javnega zbiranja ponudb, pri čemer je bilo v teh razpisih kupcem na voljo 89 naložb iz portfelja Kapitalske družbe oziroma 130 naložb iz celotnega portfelja naložb, skupaj s skladi v upravljanju (pretežno v PPS). S kvalitetnim nalaganjem sredstev od odprodaje naložb Kapitalska družba ustvarja sredstva, ki bodo največjo vlogo odigrala v prihodnjih desetletjih, ko bo Kapitalska družba bistveno prispevala k pokrivanju primanjkljaja v pokojninski blagajni.

Nadzorni svet je soglašal tudi s predlogom uprave, da se delnice Snežnika, katerih imetnica je Kapitalska družba, d.d. v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada RS, prodajajo skupaj z delnicami v lasti Republike Slovenije. Prav tako je nadzorni svet podal soglasje k sklenitvi poslov odprodaje naložb, katerih vrednost presega 3,046 milijonov eurov.

Skoči na vsebino