Poklicno upokojevanje zavarovancev MORS

Sprejem in uveljavitev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

S 1.1.2013 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je prinesel veliko novosti tudi na področju poklicnega zavarovanja.

V skladu z ZPIZ-2 je morala Kapitalska družba, kot upravljavka sklada SODPZ, uskladiti pokojninski načrt SODPZ oz. pokojninski načrt poklicnega zavarovanja ter ostale akte, ki urejajo poslovanje sklada in sicer Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin, Izjavo o naložbeni politiki, Pravila sklada SODPZ ter Upravljanje s tveganji.

ZPIZ-2 jasno določa, da je rok za uskladitev pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja devet mesecev od začetka uveljavitve zakona.

Kapitalska družba je nemudoma začela s pripravo pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja in že marca 2013 pripravila osnutek pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja ter o tem obvestila MDDSZ.

Drugi odstavek 208. člena ZPIZ-2 določa, da pokojninski načrt poklicnega zavarovanja odobri minister pristojen za delo, na podlagi predhodnega mnenja delodajalcev in zavarovancev, imenovanih na predlog reprezentativnih predstavnikov sindikatov in delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu ter po predhodnem mnenju odbora Sklada. S sklepom ministrice za delo z dne 25. 4. 2013, je bila imenovana delovna skupina za pripravo Uredbe o merilih in kriterijih za poklicno zavarovanje, ki je med svojimi nalogami imela tudi pripravo in obravnavo pokojninskega načrta.

Zaradi dolgotrajnega usklajevanja in dialoga socialnih partnerjev, ki je potekalo vse do novembra 2013, je Kapitalska družba na MDDSZ vložila vlogo za odobritev pokojninskega načrta šele 11. 11. 2013, odločbo o odobritvi pokojninskega načrta pa je prejela 29. 11. 2013. Sledil je še 30 dnevni rok za uveljavitev pokojninskega načrta (zakonski rok za uveljavitev pokojninskega načrta je od 30 do 90 dni). Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je stopil v veljavo 30. 12. 2013, razen določbe 15. in 26. člena, ki se uporabljata od 1. 1. 2014.

Postopek poklicnega upokojevanja

ZPIZ-2 ne uvaja nove kategorije pokojnine, in sicer poklicno pokojnino, ker je poklicna pokojnina obstajala tudi prej tj. po ZPIZ-1. Poklicne pokojnine po ZPIZ-1 je Kapitalska družba začela izplačevati že v juniju 2013. ZPIZ-2 je prinesel vrsto sprememb in novosti na področju obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se je po ZPIZ-2 preimenovalo v poklicno zavarovanje. ZPIZ-2 spreminja pravice iz poklicnega zavarovanja, pogoje za poklicno upokojevanje, določa spremembe glede zadostnosti zbranih sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine, prinaša spremembe na področju enkratnega izplačila sredstev, spremembe na področju dovoljenih naložb sklada in druge spremembe.

Sam proces poklicnega upokojevanja poteka tako, da zavarovanec ali delodajalec, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu poklicne upokojitve ter informativnem znesku poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi vloži Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini. Kapitalska družba vlogo posreduje na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod), ki ji posreduje podatke za izračun ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Kapitalska družba preverja izpolnjevanje pogojev za poklicno upokojitev pri Kapitalski družbi, Zavod preverja izpolnjevanje pogojev za predčasno ali starostno upokojitev pri Zavodu.

Dolžnost delodajalca oz. zavezanca za plačilo prispevka za poklicno zavarovanje je, da pridobi podatke za svoje zavarovance, in sicer podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine – na Kapitalski družbi, podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine na Zavodu!

Obdelava vlog zavarovancev MORS

Kapitalska družba je vse prejete vloge zavarovancev MORS posredovala na Zavod. Glede na to, da se je Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja začel uporabljati konec leta 2013, je Zavod Kapitalski družbi posredoval podatke, ki so bili pripravljeni na podlagi starega pokojninskega načrta, ki pa je temeljil na ZPIZ-1. Zato je Kapitalska družba v vse odgovore na vloge zapisala naslednjo obrazložitev:

»Odgovor na vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine na podlagi desetega odstavka 413. člena v povezavi z 204. členom ZPIZ-2 je zgolj informativne narave. Kapitalska družba, d. d., ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s točnostjo podatkov, ki jih je za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine zavarovanca-člana posredoval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod). Kapitalska družba, d. d., tudi ne odgovarja, če se zaradi sprememb zakonodaje ali pokojninskega načrta s strani oblastnih organov spremenijo predpostavke, na katerih temelji izračun ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine zavarovanca-člana.

POSEBNO OPOZORILO zaradi prehodnega obdobja ob spremembi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

Ker so izračuni za zavarovanca-člana pripravljeni na podlagi podatkov, ki jih je posredoval Zavod v skladu z določbami trenutno še veljavnega pokojninskega načrta, temelječega na določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in drugi, ZPIZ-1) (spremembe Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki bodo omogočile poklicno upokojitev po ZPIZ-2, bodo stopile v veljavo 30. 12. 2013), posredovanega odgovora ni mogoče uporabiti za namen prenehanja delovnega razmerja na podlagi enajstega odstavka 92. člena Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04-UPB1, 96/2012-ZPIZ-2).

Zato Kapitalska družba, d. d., predlaga, da po uveljavitvi sprememb pokojninskega načrta na Kapitalsko družbo, d. d. ponovno posredujete vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine na podlagi desetega odstavka 413. člena v povezavi z 204. členom ZPIZ-2, na podlagi katere bo Kapitalska družba, d. d. pri Zavodu za zavarovanca-člana ponovno preverila podatke za izračun ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.«

Obveščanje zavarovancev

Zaradi novosti na področju poklicnega zavarovanja, ki jih je prinesel ZPIZ-2, se Kapitalska družba trudi, da bi bili njeni zavarovanci čim bolje informirani. Zato ob vsaki priložnosti poziva svoje zavarovance naj obiščejo spletno stran Kapitalske družbe, kjer so objavljene informacije namenjene poklicnemu zavarovanju.

Kapitalska družba vsako leto organizira srečanja in predstavitve za delodajalce, ki plačujejo prispevke za poklicno zavarovanje. Poleg rednih srečanj, na željo delodajalcev, Kapitalska družba organizirala tudi dodatne predstavitve. Tako se je novembra 2013 udeležila srečanja, ki ga je za svoje zavarovance organiziral MORS. Kapitalska družba se je udeležila dveh sestankov s predstavniki MORS in hkrati bila glavni pobudnik skupnega sestanka predstavnikov MDDSZ, MORS, ZPIZ in KAD na temo poklicno upokojevanje zavarovancev MORS, ki je potekal dne 21. 1. 2014.


Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino