Pojasnilo kapitalske družbe, d. d., v zvezi s spremembami zakona o nematerializiranih papirjih

Zaradi različnih objav v medijih, ki po našem razumevanju sprememb Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nematerializiranih papirjih (ZNVP-1B), ki je začel veljati 13. 7. 2019, niso dosledno pojasnile sprememb, ki jih zakon prinaša, v nadaljevanju podajamo svoje razumevanje zakonskih sprememb, v delu, ki se nanašajo na prenos opuščenih in preostalih nematerializiranih vrednostnih papirjev z ukinjenih registrskih računov.

Novi 48.a člen Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih omogoča vsem imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev, da nematerializirane vrednostne papirje, ki so ostali vpisani na ukinjenih registrskih računih, do 31. 8. 2019 prenesejo na trgovalne račune (pri borzno posredniških družbah ali bankah).

Po tem datumu se bodo vsi nematerializirani vrednostni papirji, ki bodo ostali vpisani na ukinjenih registrskih računih, prenesli v dobro skupnega namenskega računa za prenos na Kapitalsko družbo, d. d., ki ga vodi Centralna depotna družba (v nadaljevanju: KDD). Imetnica tega računa ni Kapitalska družba, d. d., saj gre za neimetniški (pomožni) račun, zato s prenosom na ta račun Kapitalska družba, d. d., še ne bo postala imetnica teh delnic.

Imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki bodo preneseni na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD, bodo lahko do 31. 12. 2021 pri KDD zahtevali (podpis na zahtevi bo moral biti notarsko ali upravno overjen), da se nematerializirani vrednostni papirji oz. nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na njihov trgovalni račun (pri borzno posredniški družbi ali banki). Za obdobje od njihovega prenosa na skupni namenski račun, ki ga vodi KDD, do dneva vložitve zahteve za prenos ne bodo upravičeni do donosov ali drugih izplačil zanje.

Po 31. 12. 2021 bodo vsi nematerializirani vrednostni papirji, za katere ne bo vložena zahteva za prenos  s skupnega namenskega računa na račun pri članu KDD, preneseni na posebni račun Kapitalske družbe, d. d. Šele po tem obdobju bo Kapitalska družba, d. d., dejansko postala imetnica nematerializiranih vrednostnih papirjev in bo upravičena izvrševati določena upravičenja v zvezi s prenesenimi vrednostnimi papirji. Prenos imetništva vrednostnih papirjev na Kapitalsko družbo, d. d., po zaključku sodnega depozita je sicer predvideval že ZNVP-1A.

Skoči na vsebino