Odziv Kapitalske družbe, d. d., na vložitev tožbe in ovadbe s strani Sindikata vojakov Slovenije

Včeraj, dne 27. 2. 2014, je bila Kapitalska družba, d. d., s strani medijev obveščena, da je Sindikat vojakov Slovenije, v imenu 194 pripadnikov Slovenske vojske, zoper Kapitalsko družbo, d. d., vložil tožbo za priznanje pravice do izplačila privarčevanih sredstev iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Istočasno je bila obveščena, da je bila proti odgovornim osebam Kapitalske družbe, d. d., vložena kazenska ovadba, zaradi zavestnega kršenja socialnih pravic.

Z vsebino tožb in ovadb Kapitalska družba, d. d., ni seznanjena, zato je ne more komentirati, v nadaljevanju pa podaja pojasnilo glede izplačevanja privarčevanih sredstev zavarovancev Ministrstva za obrambo (MORS).

Kapitalska družba, d. d., je upravljavec SODPZ, ki izvaja poklicno zavarovanje na podlagi veljavne zakonodaje tj. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter na njegovi podlagi sprejetem Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja.

Soglasje k Pokojninskemu načrtu je izdala ministrica, pristojna za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po predhodnem pozitivnem mnenju Odbora SODPZ (strokovni organ, ki ga sestavlja 12 članov, od tega pet predstavnikov zavarovancev na predlog reprezentativnih sindikatov v Ekonomsko socialnem svetu, trije predstavniki delodajalcev na predlog reprezentativnih predstavnikov delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu, ki financirajo pokojninski načrt in štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije) ter predhodni obravnavi na Ekonomsko socialnem svetu.

Kapitalska družba, d. d. meni, da v zvezi z izplačevanje privarčevanih sredstev pripadnikom Slovenske vojske ravna zakonito, saj ima njeno ravnanje podlago v zakonu in Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja. Temu pritrjuje mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na podlagi katerega so do izplačila sredstev v enkratni vrednosti upravičeni le pripadniki MORS, ki jim je, ob izpolnjevanju vseh ostalih zakonskih pogojev, prenehalo delovne razmerje pri MORS. Takšnemu mnenju se je pridružil tudi MORS. Pritrdilno stališče je podal tudi Odbor SODPZ, ki je sprejel sklep, da so do izplačila, na podlagi sklepov socialnega dialoga, ki je potekal pred sprejemom ZPIZ-2, upravičeni le tisti zaposleni MORS, ki jim je že prenehalo delovno razmerje pri MORS.

Vsem zavarovancem MORS, ki izpolnjujejo te pogoje Kapitalska družba, d. d., tekoče izplačuje privarčevana sredstva na njihovih osebnih računih. Pripadniki Slovenske vojske (194 pripadnikov) niso predložili vse potrebne dokumentacije, na podlagi katere se lahko izvede postopek ugotavljanja izpolnjevanja vseh zakonskih pogojev.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino