Odbor ZVPSJU sprejel mnenje k letnemu poročilu sklada

20. aprila 2010 se je na svoji redni seji sestal Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU). Člani odbora so obravnavali revidirano letno poročilo ZVPSJU za leto 2009 in sprejeli mnenje Odbora sklada k letnemu poročilu.

Na Revidirano letno poročilo ZVPSJU za leto 2009 niso imeli pripomb, saj le-to vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih je s sklepom predpisala Agencija za trg vrednostnih papirjev, računovodski izkazi pa so pripravljeni v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi in ustrezno zakonodajo. Upravljanje in poslovanje ZVPSJU je potekalo skladno z zakoni, pravili sklada in naložbeno politiko, ki je določena v pokojninskem načrtu. Odbor sklada se je seznanil tudi z revizijskimi poročili, ki jih je v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi revidiranja izdelala revizijska hiša Ernst & Young in na poročila ni imel pripomb.

Sicer pa lahko poslovanje ZVPSJU v letu označimo kot uspešno, saj je dejanska donosnost sklada v vseh mesecih leta 2009, z izjemo meseca marca, presegla zajamčeno donosnost.

Slika 1: Dosežena in zajamčena donosnost sredstev sklada ZVPSJU v letu 2009

Donosnost ZVPSJU v letu 2009

Poslovanje sklada v prvem trimesečju leta 2010

Člani Odbora sklada so se na seji seznanili tudi s poslovanjem sklada v prvih treh mesecih letošnjega leta. Konec meseca marca 2010 je bilo v sklad vključenih že 194.265 članov, kar predstavlja 3,06 odstotno rast v primerjavi s številom članov konec marca 2009, ko je bilo v sklad vključenih 188.503 članov. Povprečna vplačana premija na člana pa je v mesecu marcu 2010 znašala 29,47 evrov.

Vrednost sredstev v upravljanju sklada je bila konec marca 2010 417,45 mio evrov, pri čemer je bil pretežni del sredstev vložen v obveznice, ki predstavljajo dobrih 64,05 % vseh sredstev sklada. Pri tem naložbe v Republiki Sloveniji predstavljajo 67,35 odstotkov vseh sredstev sklada, preostanek pa predstavljajo naložbe v tuje vrednostne papirje.

Slika 2: Naložbena sestava ZVPSJU konec marca 2010

Naložbena sestava sklada ZVPSJU konec marca 2010

Pričakovana sprememba pokojninskega načrta (PNJUK)

V letu 2010 pričakujemo spremembo pokojninskega načrta sklada, ki se nanaša predvsem na oblikovanje rezervacij v primeru nedoseganja zajamčene vrednosti sredstev sklada. Sprememba pokojninskega načrta bo Kapitalski družbi omogočila upravljanje premoženja ZVPSJU v skladu z zastavljeno dolgoročno strategijo, kar bo v korist vseh članov sklada

Doseganje zajamčene donosnosti na mesečni ravni je v osnovi kratkoročen cilj in je kot tak v nasprotju z izrazito dolgoročno naravo pokojninskega zavarovanja. S spremembo pokojninskega načrta bo lahko Kapitalska družba kot upravljavka sklada oblikovala naložbeno politiko, ki zasleduje dolgoročno rast premoženja. Z oblikovanjem rezervacij v primeru nedoseganja zajamčene donosnosti bo članom sklada še vedno zagotovljeno izplačilo odkupne vrednosti v višini najmanj zajamčene vrednosti, hkrati pa bo bolj dinamična naložbena politika omogočila večjo rast privarčevanih sredstev.

Skoči na vsebino