Nadzorni svet sprejel letno poročilo za leto 2006

Desetega julija 2007 se bo z Letnim poročilom seznanila skupščina Kapitalske družbe, d.d. in odločala o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter imenovanju revizorja za leto 2007.

31. maja je nadzorni svet sprejel Poročilo nadzornega sveta ter potrdil Letno poročilo Kapitalske družbe, d.d. za leto 2006 ter konsolidirano Letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2006. Polovico čistega poslovnega izida leta 2006 v znesku 6,9 milijonov eurov sta uprava in nadzorni svet razporedila v druge rezerve iz dobička. Skupščini pa predlagata, da se bilančni dobiček, ki znaša 10,6 milijonov eurov, prav tako nameni za druge rezerve iz dobička. V nadaljevanju se je nadzorni svet seznanil še s poročilom o delu oddelka notranje revizije za leto 2006, s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d.d. v obdobju januar –marec 2007 ter soglašal s sklicem skupščine družbe.

Kapitalska družba, d.d. je prvo desetletje svojega poslovanja zaključila uspešno, s konsolidacijo in vedno bolj učinkovitim upravljanjem osnovnega premoženja ter hkrati kot največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka rent. Z uspešno politiko prodaje družb iz osnovnega premoženja in učinkovitim upravljanjem vseh naložbenih portfeljev je Kapitalska družba, d.d. dosegla pomembno zvišanje vrednosti sredstev osnovnega premoženja in obenem zagotovila potrebna sredstva za sofinanciranje obveznega pokojninskega zavarovanja, ki so za leto 2006 znašala39 milijonov eurov (9,375 milijarde tolarjev) . Sredstva Kapitalske družbe, d.d. so konec leta znašala 1,57 milijard eurov (376 milijard tolarjev), kar predstavlja 26 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2005. Prav tako so se za dobrih 27 odstotkov povečala sredstva pokojninskih skladov v upravljanju, ki so konec leta 2006 obsegala 640,2 milijonov eurov (153,4 milijard tolarjev). Po upoštevanju vplačila Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znaša čisti poslovni izid 13,838 milijonov eurov (3,3 milijarde tolarjev).

Temeljna usmeritev Kapitalske družbe, d.d., ki je bila na področju upravljanja osnovnega premoženja usmerjena k izraziti konsolidaciji in internacionalizaciji naložb, je dobila svojo potrditev v sklepih vlade o načinu umika države iz gospodarstva. Omenjeni sklepi pomenijo vsebinsko in časovno konkretizacijo strateškega cilja vlade, da se država umakne iz posrednega lastništva podjetij.

Za poslovno leto 2006 je Kapitalska družba, d.d. skladno s spremembami zakonodaje ter Slovenskimi računovodskimi standardi pripravila tudi konsolidirano Letno poročilo Skupine Kapitalska družba skupaj z dvema odvisnima družbama: Adria Airways, d.d. (delež v kapitalu znaša 55 odstotkov) in Fotona, d.d. (delež v kapitalu znaša 70,48 odstotkov).

Nadzorni svet družbe je potrdil Letno poročilo Kapitalske družbe, d.d. za leto 2006 in Letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2006 ter skupaj z upravo sprejel odločitev, da se polovico čistega poslovnega izida leta 2006 v znesku 6,9 milijonov eurov razporedi v druge rezerve iz dobička in podprl predlog skupščini, da se bilančni dobiček, ki znaša 10,6 milijonov eurov, prav tako nameni za druge rezerve iz dobička. Skupščina, ki bo sklicana za 10. julija 2007, bo poleg predloga o delitvi dobička ter seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2006 in Letnim poročilom Skupine Kapitalske družbe za leto 2006 ter Poročilom nadzornega veta, odločala še o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanju revizorja za leto 2007, spremembah statuta zaradi preračuna osnovnega kapitala v EUR ter določila sejnine članom nadzornega sveta in skupščine skladno s sprejetimi sklepi Vlade RS.

Skoči na vsebino