Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe za leto 2015

((Ljubljana, 6. maj 2016) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za leto 2015 in ga tudi sprejel.

V poslovnem letu 2015 je Kapitalska družba, d. d., ustvarila 9,5 milijona evrov prihodkov iz poslovanja ter 60,2 milijona evrov finančnih prihodkov. Dobiček iz poslovanja je znašal 3,4 milijona evrov. Čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal 37,6 milijona evrov in bi bil za 19 milijonov evrov višji ter bi znašal 56,6 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic, če ne bi bilo nakazila na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil tudi z revidiranim Letnim poročilom Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju SODPZ) in revidiranim Letnim poročilom Kritnega sklada SODPZ za leto 2015.

V SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2015 varčevalo 45.664 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 675 milijona evrov, zajamčena vrednost sredstev sklada pa 620 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje in je bilo ob koncu leta 2015 v Kritni sklad SODPZ vključenih 133 zavarovancev.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2015 in v obdobju od januarja do marca 2016, s Poročilom o delu Revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2015 in podali soglasje k Letnemu programu dela revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2016.

Člani nadzornega sveta so se tudi seznanili z informacijo o aktivnostih v zvezi s postopkom prenosa terjatev do družbe Sava, d. d., z DUTB na Kapitalsko družbo, d. d., in Slovenski državni holding, d. d. ter k prenosu podali načelno soglasje, ko bodo izpolnjeni pogoji, kot sta jih oblikovala uprava in nadzorni svet.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino