Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe za leto 2014

(Ljubljana, 26. maj 2015)

Danes je potekala 90. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za leto 2014 in ga tudi sprejel.

V poslovnem letu 2014 je Kapitalska družba, d. d., uspešno poslovala. Ustvarila je 9,1 milijona evrov prihodkov iz poslovanja ter 45,9 milijona evrov finančnih prihodkov. Dobiček iz poslovanja je znašal 3,54 milijona evrov. Vrednost sredstev družbe je konec leta 2014 dosegla 932,7 milijona evrov in je bila za 9,78 % višja kot leta 2013, čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal 46,7 milijona evrov.

Kapitalska družba, d. d., se je tudi v preteklem letu izkazala kot uspešna upravljavka sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) je v lanskem letu dosegel 8,16 % letno donosnost, kar je druga najvišja donosnost med slovenskimi vzajemnimi pokojninskimi skladi. Nadzorni svet se je seznanil tudi z revidiranim Letnim poročilom SODPZ za leto 2014 in revidiranim Letnim poročilom Kritnega sklada SODPZ za leto 2014.
V SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2014 varčevalo 45.444 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 626,4 milijona evrov, zajamčena vrednost sredstev sklada pa 568 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje, tako da so sredstva Kritnega sklada SODPZ konec leta 2014 dosegla vrednost 1,1 milijona evrov. Ob koncu leta je bilo v Kritni sklad SODPZ vključenih 44 zavarovancev.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od januarja do marca 2015 in s Poročilom o poslovanju SODPZ ter Kritnega sklada SODPZ za enako obdobje. Prav tako so se seznanili s Poročilom o poslovanju Modre zavarovalnice, d. d., v letu 2014.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je obravnaval poslovanje družb, ki predstavljajo pomembne naložbe Kapitalske družbe, d. d. Seznanil se je tudi z aktivnostmi Kapitalske družbe, d. d., za vzpostavitev Premostitvenega sklada za športnike.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino