Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2013, obravnaval poslovanje Odvisnih družb in potrdil sklic 64. seje skupščine Kapitalske družbe

(Ljubljana, 13. junij 2014) Danes je potekala 75. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet je na današnji seji obravnaval in potrdil revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2013 in sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Kapitalska družba za leto 2013.

Člani nadzornega sveta so obravnavali Poročilo o poslovanju PDP, Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., v letu 2013 in poročili o poslovanju Modre zavarovalnice, d. d., in PDP, Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., v obdobju od januarja do marca 2014.

Nadzorni svet je potrdil predlog skupščini za imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2014 in sklic 64. skupščine Kapitalske družbe, d. d., ki bo, v četrtek, 17. 7. 2014.


Kapitalska družba, d. d., je v letu 2013 dosegla oba svoja temeljna cilja – to je zagotavljanje dodatnih sredstev za javni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter učinkovito upravljanje sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Poleg tega je tudi uspešno izpolnila cilj vzpostavitve kritnega sklada za izplačevanje poklicnih pokojnin.

Prihodki Kapitalske družbe, d. d., so v letu 2013 presegli 40 milijonov evrov. Od tega so finančni prihodki znašali 30,1 milijona evrov ter čisti prihodki od prodaje 9,9 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je znašal 4,1 milijona evrov.

Tudi v letu 2013 se je vpliv gospodarske krize najmočneje odrazil s slabitvami in izbrisi finančnih naložb, ki so v skupni višini znašale 67,5 milijona evrov. Med njimi je treba zlasti izpostaviti naložbe v delnice in obveznice slovenskih bank, v skupnem znesku 53,8 milijona evrov.

Na skupni poslovni rezultat je vplivalo tudi redno letno nakazilo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) v višini 50 milijonov evrov. Kapitalska družba, d. d., je do zdaj v blagajno ZPIZ vplačala že 645,3 milijona evrov. Posledično Kapitalska družba, d. d., v letu 2013 izkazuje za 74,4 milijona evrov čiste izgube.

Kapitalska družba, d. d., se je v preteklem letu izkazala kot najuspešnejša upravljavka sredstev iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Tako je v lanskem letu, med vsemi upravljavci pokojninskih skladov, dosegla najvišjo 3,68-odstotno donosnost. Kapitalska družba, d. d., dosega glede donosnosti najboljši rezultat tudi v zadnjem petletnem obdobju, v katerem je ustvarila 25,77-odstotno donosnost. Na dan 31. 12. 2013 je bilo v Sklad vključenih 44.862 zavarovancev, čista vrednost sredstev Sklada pa je znašala 538 milijonov evrov. SODPZ ohranja svoj položaj drugega največjega pokojninskega sklada v Sloveniji, ki ima najhitrejšo in najbolj dinamično rast.

Kapitalska družba, d. d., se je v slovenskem prostoru uveljavila kot eden stebrov slovenskega pokojninskega sistema, v katerega prispeva dodatna sredstva in znotraj katerega upravlja enega od največjih pokojninskih skladov. Kljub recesijskim časom ostaja zaupanja vreden partner za vse deležnike: za državo kot lastnika, za ZPIZ kot zanesljivi vir sofinanciranja in za zavarovance SODPZ kot učinkovit upravljavec dodatnih pokojninskih sredstev ter zanesljiv izplačevalec poklicnih pokojnin.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino