Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., razpisuje delovno mesto predsednika uprave (ž/m)

Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na podlagi 5. točke prvega odstavka 21. v zvezi s prvim odstavkom 26. člena in 32. členom Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., razpisuje delovno mesto 

PREDSEDNIKA UPRAVE (Ž/M)  

Splošni pogoji:
Kandidati/tke za funkcijo predsednika/ice uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– imajo deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih, in dosegajo pri svojem delu dobre primerljive rezultate;
– obvladajo slovenski in en tuj svetovni jezik na višji ravni;
– jih odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost;
– niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– ne opravljajo funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije ali po drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije niso opravljali v preteklih šestih mesecih;
– nimajo ali v zadnjih šestih mesecih niso imeli funkcije v politični stranki, na katero so bili voljeni ali imenovani.

Posebni pogoji:
Kandidati/tke za predsednika/ico uprave morajo predložiti program razvoja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in svoj pogled na demografski rezervni sklad.

Položaj predsednika uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je nezdružljiv s članstvom v poslovodstvu v družbi, v kateri ima Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., večinski delež ali prevladujoč vpliv, in v gospodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Predsednik uprave ne sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je uprave odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Mandat predsednika/ice uprave traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan/a.

Predsednika/ico uprave imenuje nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati z izobrazbo s področja ekonomije, prava in organizacije.

Za primerljive dejavnosti štejejo bančništvo, zavarovalništvo, dejavnost finančnih holdingov ter upravljanje pokojninskih in investicijskih skladov.

Kot ustrezno dokazilo o znanju tujega jezika na višji ravni šteje potrdilo o opravljenem izpitu na ravni B1 oziroma dokazilo o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru študija na univerzi, skupaj s potrjenim predmetnikom oziroma dokazilo, da se je kandidat šolal v svetovnem tujem jeziku.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, z oznako “Za nadzorni svet – razpis”. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 28. 9. 2018 do 12.00 ure.

Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o imenovanju predsednika/ice uprave obveščeni v roku osmih dni po imenovanju na seji nadzornega sveta Kapitalskega družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Morebitne dodatne informacije lahko kandidati/tke dobijo na naslovu: Kapitalska družba, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119.

Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Skoči na vsebino