Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., podal soglasje h glasovalnim stališčem za skupščino družbe Sava, d. d.

(Ljubljana, 21. junij 2018)  Na današnji, 144. seji, je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., obravnaval tudi predloge glasovalnih stališč uprave Kapitalske družbe, d. d., za 27. skupščino družbe Sava, d. d., ki bo 22. 6. 2018. Posebej pomembna sta predloga glasovalnih stališč za 4. in 5. točko dnevnega reda:

  • Soglasje za prenos premoženja družbe skladno s 330. členom Zakona o gospodarskih družbah,
  • Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki. 

Uprava Kapitalske družbe, d. d., je nadzornemu svetu predlagala, da se na 27. skupščini družbe Sava, d .d, glasuje »ZA« pri obeh točkah.
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je k predlogu podal soglasje, vendar od uprave Kapitalske družbe, d. d., pričakuje, da se z upravo Slovenskega državnega holdinga, d. d., dogovori o dopolnitvi predloga sklepa k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe Sava, d. d., ki bi vseboval soglasje skupščine za morebiten podpis pogodbe s pravico prodaje delnic Gorenjske banke, d. d., ob pogoju, da je pogodba sklenjena do 30. 6. 2018 do 14.00 ure in da kupec do istega roka zagotovi finančno jamstvo v 100 % višini kupnine.
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., ni nasprotoval prodaji delnic Gorenjske banke, d. d., ki jih ima v lasti družba Sava, d. d., edinemu kupcu, vendar na način, kot to določa slovenska zakonodaja. Ker je bil nakup neuspešen, v izogib možnosti prevlade glasovalnih stališč na 32. skupščini Gorenjske banke, d. d., dne 20. 7. 2018, predvsem pri točki glede izvolitve novih članov nadzornega sveta banke, nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., od Banke Slovenije in regulatornih organov pričakuje, da se družbi Sava, d. d., povrnejo glasovalne pravice na skupščini Gorenjske banke, d. d., pri točki, s katero se bo glasovalo o novih članih nadzornega sveta banke.
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., upravičeno pričakuje, da bo uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., upoštevala predloge uprave Kapitalske družbe, d. d., in stališče nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., ter s tem zavarovala državno premoženje v družbi Sava, d. d., ki ga imata v obliki kapitala in terjatev oba državna upravljavca premoženja. Na podlagi 4. odstavka 53. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu glasovalne pravice tudi v imenu Kapitalske družbe, d. d., izvršuje uprava Slovenskega državnega holdinga, d .d. Kapitalska družba, d. d.,tako nima možnosti samostojnega uveljavljanja stališč na skupščinah družb, kjer ima kapitalsko naložbo skupaj s Slovenskim državnim holdingom, d. d. ali Republiko Slovenijo.
 
 
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino