Kapitalska družba, d. d., v letu 2018 nadaljevala z uresničevanjem svojega poslanstva

Kapitalska družba, d. d., je v letu 2018 uspešno izpolnila svoje poslanstvo in zagotovila sredstva v pokojninsko blagajno. Ostaja kapitalsko močna in stabilna upravljavka lastnega premoženja in premoženja zavarovank in zavarovancev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS. Konec leta 2018 je upravljala več kot milijardo lastnih sredstev in več kot 720 milijonov evrov sredstev SODPZ. S tem se uvršča med največje upravljavce premoženja v Sloveniji. Pomemben učinek na poslovanje v lanskem letu je imel prehod na MSRP 9.

(Ljubljana, 3. junij 2019) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na 166. seji obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d., za leto 2018, seznanil pa se je tudi z revidiranim Letnim poročilom Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ) za leto 2018.

Kapitalska družba, d. d., je v letu 2018 ostala kapitalsko močna in stabilna družba. Konec leta 2018 je imela več kot 1 milijardo evrov sredstev in 964 milijonov evrov kapitala. Z nakazilom 50 milijonov evrov v pokojninsko blagajno je uspešno izpolnila svoje poslanstvo.

V letu 2018 je Kapitalska družba, d. d., dokončno uvedla nov računovodski standard MSRP 9, ki je imel pomembne učinke na računovodske izkaze družbe ob prehodu na nov standard, velik vpliv pa bo imel na poslovanje Kapitalske družbe, d. d., in predvsem na njene računovodske izkaze tudi v prihodnje.

Prihodki iz poslovanja so znašali 9,4 milijona evrov, finančni prihodki 37,2 milijona evrov. Glavni odhodek Kapitalske družbe, d. d., predstavlja 50-milijonska letna obveznost do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; obveznost do ZPIZ ima tako največji vpliv na poslovni izid Kapitalske družbe, d. d., saj se izkazuje kot finančni odhodek in se, za razliko od običajnih gospodarskih družb, ne izplačuje v obliki dividend. Kapitalska družba, d. d., je v javni sistem pokojninskega zavarovanja v obdobju od 1999 do 2018 vplačala skupaj že 814,3 milijona evrov. Ob doseženih 2,6 milijona evrov dobička iz poslovanja, bi znašal poslovni rezultat pred nakazilom na ZPIZ 18,9 milijona evrov. Po nakazilu na ZPIZ in vključujoč odložene davke znaša čista izguba poslovnega leta 31,1 milijona evrov. Brez upoštevanja prehoda na MSRP 9 bi Kapitalska družba, d. d., v letu 2018 ustvarila več kot 72 milijonov evrov finančnih prihodkov, čisti poslovni izid pred vplačilom sredstev v ZPIZ bi znašal več kot 66 milijonov evrov in 16 milijonov evrov po vplačilu v pokojninsko blagajno. Naložbam, ki so bile na 31. 12. 2017 razporejene skladno z mednarodnim računovodskim standardom MRS 39 v kategorijo za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev in so na 1. 1. 2018 ostale razporejene skladno z mednarodnim računovodskim standardom MSRP 9 po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ter so bile v preteklih letih trajno slabljene, je Kapitalska družba, d. d., pripoznala omenjene slabitve kot zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, in povečala preneseni poslovni izid v višini 115,8 milijona evrov. Učinki prodaj teh naložb, ki predstavljajo glavnino lastniških naložb Kapitalske družbe, d. d., se na podlagi novega računovodskega standarda ne izkazujejo več v izkazu poslovnega izida kot finančni prihodek, ampak imajo vpliv le na kapital družbe.

Kapitalska družba, d. d., sredstva iz prodaj slovenskih lastniških naložb v skladu s svojo strategijo nalaga v portfeljske naložbe. S tem postopno preoblikuje sestavo svojih naložb, na način, kot to velja za primerljive demografske rezervne sklade.

Kapitalska družba, d. d., z uspešnim upravljanjem pokojninskih prihrankov zavarovancev v SODPZ in z izplačevanjem poklicnih pokojnin izvaja naloge t. i. drugega stebra pokojninskega sistema, ki zaradi pospešenega staranja slovenske družbe postaja vedno bolj pomemben. V SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., so od leta 2001 vključeni vsi zaposleni, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela oz. dela, ki jih po določeni starosti ni več možno opravljati. Konec leta 2018 je vrednost SODPZ, v katerem je varčevalo 47.628 zavarovancev, znašala 724,4 milijona evrov. V lanskem letu so se poklicno upokojili 204 zavarovanci, konec leta pa je poklicno pokojnino prejemalo 261 poklicnih upokojencev.  Od prve poklicne upokojitve v letu 2013 se je do 31. 12. 2018 poklicno upokojilo 687 zavarovancev.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., ocenjuje, da dobri poslovni rezultati družbe v letu 2018 predstavljajo zelo dobro izhodišče za uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v Strategiji 2019 – 2021.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili tudi s poslovanjem odvisne družbe Modre zavarovalnice, d. d., v letu 2018.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Dodatne informacije:

e-naslov: info.mediji@kapitalska-druzba.si

Povezava:

splet: https://www.kapitalska-druzba.si/

Skoči na vsebino