Imenovani novi člani Odborov KVPS in ZVPSJU

Ob zaključku leta sta Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) in Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) dobila nove člane Odborov. Člane Odbora KVPS imenuje nadzorni svet Kapitalske družbe, člane Odbora ZVPSJU pa Vlada Republike Slovenije.

Odbor kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada

13. decembra 2008 je potekel mandat večini članov Odbora KVPS. Zato je nadzorni svet Kapitalske družbe, na predlog delodajalcev, ki financirajo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v KVPS, imenoval nove člane Odbora KVPS, in sicer 5 predstavnikov delodajalcev:

 • 1. g. Stojan Pliberšek, direktor ekonomike in financ, Hit, d. d., Nova Gorica;
 • 2. g. Marjan Bolka, predsednik uprave Casino Portorož, d. d., Portorož;
 • 3. g. Iztok Bricl, predsednik uprave, Žito, d. d., Ljubljana;
 • 4. g. Ernest Ermenc, direktor računovodstva, Banka Slovenije, Ljubljana;
 • 5. ga. Sonja Žibrat, vodja računovodstva, Perutnina Ptuj, d. d., Ptuj;
 • in 7 predstavnikov članov sklada:

 • 6. g. Brane Kastelec, direktor finančnega sektorja, Krka, d. d., Novo mesto;
 • 7. ga. Alenka Pregelj, vodja kadrovske službe, Cinkarna d. d., Celje;
 • 8. g. Julijan Fortunat, predsednik uprave, Elektro Primorska, d. d.;
 • 9. g. Franc Dolar, predsednik sindikata delavcev energetike Slovenije;
 • 10. g. Miha Resman, vodja finančnih naložb v Strateških financah, Sava, d. d., Kranj;
 • 11. ga. Jana Janežič, kadrovska in pravna služba, Kovinoplastika Lož, d. d., Lož;
 • 12. g. Goran Bizjak, direktor, Candor, d.o.o., Ljubljana.

Skupaj z naštetimi novo imenovanimi člani Odbora KVPS, ostajata člana Odbora tudi g. Buonassisi Dušan, Cimos, d. d. kot predstavnik članov sklada, in sicer do 19. 9. 2011 in ga. Ondina Jonke, članica uprave Intereurope, d. d. kot predstavnica delodajalcev do 20. 11. 2010, ko jima poteče štiriletni mandat.

Prva seja Odbora v novi sestavi, na kateri bodo člani imenovali tudi predsednika Odbora in njegovega namestnika, bo potekala predvidoma v februarju 2009.

Odločitev Kapitalske družbe, da je bil leta 2004 ustanovljen Odbor članov Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada, se je pokazala za pravilno, saj so člani Odbora v preteklih letih s svojim delom, predlogi in pobudami prispevali k prizadevanju Kapitalske družbe, da upravlja KVPS izključno v korist članov sklada s ciljem zagotavljanja primernih dodatnih pokojnin.

Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence

Novi člani Odbora ZVPSJU so bili imenovani na seji Vlade Republike Slovenije, 10. 12. 2008, kjer je bilo izvoljenih 6 predstavnikov Vlade RS:

 • 1. g. Miran Kalčič, Zavod za varstvo pri delu;
 • 2. ga. Lidija Apohal Vučković, Urad za makroekonomske analize in razvoj;
 • 3. g. Igor Klinar, Ministrstvo za javno upravo;
 • 4. ga. Ksenija Mihovar Globokar, Služba Vlade RS za zakonodajo;
 • 5. g. Sibil Svilan, SIB Banka, d. d. in
 • 6. g. Franjo Bizjak, Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d.
 • in 6 predstavnikov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

 • 7. g. Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije;
 • 8. g. Bojan Hribar, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije;
 • 9. g. Drago Ščernjavič, Sindikat državnih organov Slovenije;
 • 10. g. Branko Prah, Policijski sindikat Slovenije;
 • 11. g. Bojan Zupančič, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije;
 • 12. g. Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije.

Člani Odbora ZVPSJU so se 23. 12. 2008 sestali na konstitutivni seji in za predsednika Odbora sklada ZVPSJU izvolili g. Franja Bizjaka (predstavnik Vlade RS), za njegovega namestnika pa g. Bojana Zupančiča (predstavnik sindikatov).

Člani Odborov KVPS in ZVPSJU so imenovani za obdobje štirih let, s svojim delovanjem pa zagotavljajo stalen nadzor nad poslovanjem sklada oz. ustreznostjo izvajanja Pokojninskega načrta in Pravil sklada, hkrati pa se sproti seznanjajo tudi s poslovanjem ter rezultati poslovanja sklada. Delovanje Odborov skladov zato prispeva k boljši obveščenosti članov, s tem pa tudi k razvijanju in ohranjanju trdnih odnosov.

Skoči na vsebino