Dogodki v mesecu aprilu

Sorazmerno veliko finančno krizo, ki so jo v drugi polovici leta 2008 kot posledica globalne finančne krize zaznamovala predvsem neugodna gospodarska gibanja in rekordni padci cen vrednostih papirjev, smo tako ali drugače občutili vsi. Tudi pokojninski skladi v upravljanju Kapitalske družbe posledicam finančne krize žal niso ubežali in so zaradi neugodnega dogajanja na finančnih trgih prvič v svoji zgodovini izkazovali negativno donosnost.

Ne glede na trenutno stanje na finančnih trgih ter ne najboljše kratkoročne napovedi, pa se moramo zavedati, da je varčevanje za starost dolgoročen pogodbeni odnos, ki temelji na varnosti zbranih sredstev in njihovem dolgoročnem plemenitenju.

V pokojninskih skladih Kapitalske družbe je konec leta 2008 varčevalo dobrih 295 tisoč zavarovan-cev, dobrih 6.782 pa jih je prejemalo mesečno pokojninsko rento Prvega pokojninskega sklada RS. V primerjavi s preteklim letom, se je število zavarovancev v letu 2008 povečalo za 3 %, vplačana premija pa kar za 12 %.

Kljub zaostrenim pogojem poslovanja Kapitalska družba ostaja finančno močna ter kapitalsko ustrezna izvajalka dodatnega pokojninskega zavarovanja. S svojim kapitalom zagotavlja zadostne vire za vzdržno upravljanje in zagotavljanje zajamčene donosnosti pokojninskih skladov ter dodatnih sredstev za pokojninsko blagajno.

21. aprila 2009 se je na svoji redni seji sestal Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU). Člani Odbora so obravnavali revidirano poslovno poročilo ZVPSJU za leto 2008 in sprejeli mnenje Odbora sklada k poslovnemu poročilu, seznanili pa so se tudi s poslovanjem sklada v prvih treh mesecih letošnjega leta.

Na obravnavano revidirano poslovno poročilo sklada za leto 2008 člani Odbora niso imeli pripomb. Ugotovili so, da revidirano poslovno poročilo sklada za leto 2008 vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih je s sklepom predpisala Agencija za trg vrednostnih papirjev, računovodski izkazi pa so pripravljeni v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi in ustrezno zakonodajo. Upravljanje in poslovanje ZVPSJU je potekalo skladno z zakoni, pravili sklada in naložbeno politiko, ki je določena v pokojninskem načrtu. Odbor sklada se je seznanil tudi z revizijskimi poročili in na poročila ni imel pripomb.

V istem tednu (24. aprila 2009) se je sestal tudi nadzorni svet Kapitalske družbe ter potrdil Letno poročilo Kapitalske družbe za leto 2008. Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi z revidiranimi Poslovnimi poročili skladov v upravljanju Kapitalske družbe za poslovno leto 2008.

V mesecu aprilu so se na konstitutivni seji sestali tudi člani Odbora Kapitalskega vzajemnega pokojninskega sklada in za predsednika Odbora sklada KVPS izvolili g. Braneta Kastelca, za njegovega namestnika pa g. Gorana Bizjaka. Na naslednji seji Odbora, ki bo 19. maja 2009 bodo člani Odbora obravnavali poslovno poročilo sklada in podali mnenje k poslovnemu poročilu KVPS za leto 2008.

Poslovna poročila pokojninskih skladov in Letno poročilo Kapitalske družbe bodo na voljo tudi na spletni strani Kapitalske družbe. Poslovna poročila skladov bodo objavljena predvidoma do konca meseca maja, letno poročilo Kapitalske družbe pa do konca meseca junija.

Skoči na vsebino