Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Zgodovina

Zgodovina

Pregled najpomembnejših dogodkov, povezanih s Kapitalsko družbo:

Leto 2018

 • Z 2. 7. 2018 je bil likvidiran Premostitveni sklad poklicnih športnikov (PSŠ).

Leto 2017

 • Sredstva Kritnega sklada SODPZ se zaradi likvidacije prenesejo v SODPZ in iz SODPZ se začnejo izplačevati poklicne pokojnine

Leto 2016

 • S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15; ZPIZ-2B)
 • Kapitalska družba, d. d., je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS izplačala sredstva zavarovancem Ministrstva za obrambo, ki so izpolnili pogoje p o petem odstav ku 206. člena ZPIZ-2
 • Vrednost sredstev sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 664,4 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2016 varčevalo 46.150 zavarovancev
 • Vrednost sredstev sklada KS SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 5,6 milijona evrov
 • Konec leta se likvidira KS SODPZ
 • S 1. 9. 2016 je bil ustanovljen Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov – PSŠ
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju od 1999 do 2016 vplačala skupaj že 714,3 milijona evrov, v letu 2016 je nakazala ZPIZ 50 milij onov evrov

Leto 2015

 • Junija je Kapitalska družba, d. d., izplačala prve poklicne pokojnine v skladu z ZPZRTH
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2015 dosegla 675 milijonov evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2015 dosegla 3,6 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2015 varčevalo 45.664 zavarovancev
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju med letoma 1999 in 2015 vplačala skupaj že 664,3 milijona evrov, v letu 2015 je nakazala ZPIZ 19 milijonov evrov za letni dodatek upokojencem

Leto 2014

 • Junija stopi v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2014 dosegla 626,4 milijona evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2014 dosegla 1,1 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2014 varčevalo 45.444 zavarovancev

Leto 2013

 • Kapitalska družba vzpostavi Kritni sklad SODPZ
 • Izplačana prva poklicna pokojnina
 • SODPZ ima ob koncu leta 44.862 zavarovancev
 • Skupna vplačila v blagajno ZPIZ znašajo že 645,3 milijona evrov
 • Najvišja donosnost med vsemi upravljavci pokojninskih skladov
 • Najboljša donosnost v zadnjih petih letih (3,68%)

Leto 2012

 • Poteka projekt »Zniževanje in optimizacija stroškov poslovanja«
 • Potekajo aktivnosti za informatizacijo poslovnih procesov KS SODPZ
 • Sprejeta je nova Strategija upravljanja premoženja SODPZ
 • Finančni prihodki so dosežejo 35,4 milijona evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ na dan 31.12.2013 znaša 469,7 milijona evrov
 • V SODPZ varčuje 44.466 zavarovancev
 • Kapitalska družba v blagajno ZPIZ vplača 50 milijonov evrov; skupna vplačila znašajo 595,3 milijona evrov

Leto 2011

 • Sprejetje Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (Kodeks AUKN)
 • SODPZ edini izmed slovenskih vzajemnih pokojninskih skladov doseže pozitivno donosnost (0,47%)
 • Oktobra izčlenitev Modre zavarovalnice, na katero se prenesejo skladi PPS, KVPS in ZVPSJU
 • SODPZ ostane na Kapitalski družbi

Leto 2010

 • Vplačila v blagajno ZPIZ dosežejo 100 milijonov evrov
 • Veljati začne Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki natančno določa letno obveznost do ZPIZ in sicer v višini 50 milijonov evrov
 • Ustanovitev projektne skupine za vzpostavitev Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ)
 • V pokojninskih skladih varčuje 308.434 zavarovancev
 • Mesečno ali letno dodatno pokojnino PPS se izplačuje 7.613 zavarovancem

Leto 2009

 • Čisti prihodki od prodaje dosežejo 12,8 milijona evrov, kar je 16,8% več kot v letu 2008
 • Kot prva državna upravljavka naložb Kapitalska družba sprejme Kodeks korporativnega upravljanja, na podlagi katerega bo sprejemala izhodišča za glasovanje na skupščinah
 • Ustanovitev PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje
 • Začetek projekta izčlenitve Modre zavarovalnice in s tem prenos dejavnosti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Leto 2008

 • Skoraj 300.000 zavarovancev
 • V blagajno ZPIZ skupaj vplačanih že 346,3 milijona evrov
 • Velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza
 • Pokojninski skladi prvič v svoji zgodovini izkažejo negativno donosnost

Leto 2007

 • Prihodki od upravljanja skladov dosežejo 10 milijonov evrov
 • Čisti poslovni izid znaša 136,5 milijonov evrov
 • Glede na dosežen dobiček daleč najbolj uspešno leto v zgodovini Kapitalske družbe
 • Kapitalska družba v blagajno vplača 39,1 milijonov evrov
 • Število varčevalcev v pokojninskih skladih Kapitalske družbe preseže 287 tisoč
 • Dodatno mesečno ali letno pokojnino PPS prejema 6.289 zavarovancev

Leto 2006

 • Prvo desetletje poslovanja uspešno končano, s konsolidacijo in z vedno učinkovitejšim upravljanjem osnovnega premoženja
 • Še vedno največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka rent

Leto 2005

 • Kapitalska družba upravlja z več kot 417,29 milijonov evrov sredstev
 • Kapitalska družba nadaljuje s konsolidacijo osnovnega premoženja, pri čemer sledi strateškemu cilju umika države iz posrednega lastništva gospodarskih družb
 • Število zavarovancev doseže število 268.152
 • Prihodki iz naslova upravljanja skladov so za 13 % višji kot v letu 2004

Leto 2004

 • Kapitalska družba izbrana za upravljavko ZVPSJU
 • Kapitalska družba postane največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj in daleč največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov
 • Kapitalska družba prva v Sloveniji izoblikuje prakso izplačevanja dodatnih pokojnin
 • Kapitalska družba postane največja izplačevalka pokojninskih rent PPS
 • Kapitalska družba uspešno nalaga sredstva v tuje vrednostne papirje

Leto 2003

 • Kapitalska družba je na slovenskem trgu organizacijsko in poslovno prepoznana kot upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov z velikim lastnim premoženjem
 • Kapitalska družba se uveljavi kot prepoznaven, učinkovit in velik igralec na trgu
 • Kapitalska družba jeseni odda ponudbo za izbor upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU)

Leto 2002

 • PPS postane največji sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja z več kot 50.000 zavarovanci
 • V vseh treh skladih skoraj 100.000 zavarovancev
 • SODPZ uspešno posluje
 • KVPS ima več kot 82 % tržni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi
 • Prvič resna usmeritev na naložbe v tujini

Leto 2001

 • Začetek izvajanja obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za beneficirana delovna mesta v SODPZ
 • Ustanovitev in začetek delovanja KVPS, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Osnovni portfelj postaja bolj pregleden in uravnotežen
 • Več kot 40.000 zavarovancev

Leto 2000

 • Preimenovanje v Kapitalsko družbo
 • Nadaljevanje prestrukturiranja osnovnega privatizacijskega portfelja
 • Vzpostavljanje delovanja dveh novih vzajemnih pokojninskih skladov: Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)

Leto 1999

 • Dejavnost Kapitalskega sklada se razširi na upravljanje pokojninskih skladov
 • Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Kapitalski sklad postane izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravljavec Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije (PPS)
 • Število družb v portfelju narašča
 • Aktivno vključevanje v upravljanje družb, ki predstavljajo strateške naložbe
 • Sprejetje novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) omogoči nove poslovne priložnosti

Leto 1998

 • Kapitalski sklad je solastnik v 712 gospodarskih družbah
 • Premoženje se poveča za 51 % v primerjavi z letom 1997
 • Realizacija finančnega in poslovnega načrta je nadpovprečna
 • Pri upravljanju z naložbami ima varnost prednost pred donosnostjo

Leto 1997

 • Hitra rast obsega premoženja in števila podjetij v pravno-formalnem lastništvu
 • Število naložb v upravljanju obsega 537 gospodarskih družb
 • Poslovanje temelji na načelih koncentracije naložb in povečevanja kakovosti portfelja

Leto 1996

 • Sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ustvari pravno podlago za ustanovitev Kapitalskega sklada in njegovo izločitev iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.