Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Zgodovina

Zgodovina

Pregled najpomembnejših dogodkov, povezanih s Kapitalsko družbo:

Leto 2018

 • Z 2. 7. 2018 je bil likvidiran Premostitveni sklad poklicnih športnikov (PSŠ).

Leto 2017

 • Sredstva Kritnega sklada SODPZ se zaradi likvidacije prenesejo v SODPZ in iz SODPZ se začnejo izplačevati poklicne pokojnine

Leto 2016

 • S 1.1.2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 102/15; ZPIZ-2B)
 • Kapitalska družba, d. d., je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS izplačala sredstva zavarovancem Ministrstva za obrambo, ki so izpolnili pogoje p o petem odstav ku 206. člena ZPIZ-2
 • Vrednost sredstev sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 664,4 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2016 varčevalo 46.150 zavarovancev
 • Vrednost sredstev sklada KS SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba, d. d., je konec leta 2016 dosegla 5,6 milijona evrov
 • Konec leta se likvidira KS SODPZ
 • S 1. 9. 2016 je bil ustanovljen Sklad premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov – PSŠ
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju od 1999 do 2016 vplačala skupaj že 714,3 milijona evrov, v letu 2016 je nakazala ZPIZ 50 milij onov evrov

Leto 2015

 • Junija je Kapitalska družba, d. d., izplačala prve poklicne pokojnine v skladu z ZPZRTH
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2015 dosegla 675 milijonov evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2015 dosegla 3,6 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2015 varčevalo 45.664 zavarovancev
 • Kapitalska družba, d. d., je v blagajno ZPIZ v obdobju med letoma 1999 in 2015 vplačala skupaj že 664,3 milijona evrov, v letu 2015 je nakazala ZPIZ 19 milijonov evrov za letni dodatek upokojencem

Leto 2014

 • Junija stopi v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ je konec leta 2014 dosegla 626,4 milijona evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju KS SODPZ je konec leta 2014 dosegla 1,1 milijona evrov
 • V pokojninskem skladu SODPZ je konec leta 2014 varčevalo 45.444 zavarovancev

Leto 2013

 • Kapitalska družba vzpostavi Kritni sklad SODPZ
 • Izplačana prva poklicna pokojnina
 • SODPZ ima ob koncu leta 44.862 zavarovancev
 • Skupna vplačila v blagajno ZPIZ znašajo že 645,3 milijona evrov
 • Najvišja donosnost med vsemi upravljavci pokojninskih skladov
 • Najboljša donosnost v zadnjih petih letih (3,68%)

Leto 2012

 • Poteka projekt »Zniževanje in optimizacija stroškov poslovanja«
 • Potekajo aktivnosti za informatizacijo poslovnih procesov KS SODPZ
 • Sprejeta je nova Strategija upravljanja premoženja SODPZ
 • Finančni prihodki so dosežejo 35,4 milijona evrov
 • Vrednost sredstev sklada v upravljanju SODPZ na dan 31.12.2013 znaša 469,7 milijona evrov
 • V SODPZ varčuje 44.466 zavarovancev
 • Kapitalska družba v blagajno ZPIZ vplača 50 milijonov evrov; skupna vplačila znašajo 595,3 milijona evrov

Leto 2011

 • Sprejetje Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (Kodeks AUKN)
 • SODPZ edini izmed slovenskih vzajemnih pokojninskih skladov doseže pozitivno donosnost (0,47%)
 • Oktobra izčlenitev Modre zavarovalnice, na katero se prenesejo skladi PPS, KVPS in ZVPSJU
 • SODPZ ostane na Kapitalski družbi

Leto 2010

 • Vplačila v blagajno ZPIZ dosežejo 100 milijonov evrov
 • Veljati začne Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki natančno določa letno obveznost do ZPIZ in sicer v višini 50 milijonov evrov
 • Ustanovitev projektne skupine za vzpostavitev Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ)
 • V pokojninskih skladih varčuje 308.434 zavarovancev
 • Mesečno ali letno dodatno pokojnino PPS se izplačuje 7.613 zavarovancem

Leto 2009

 • Čisti prihodki od prodaje dosežejo 12,8 milijona evrov, kar je 16,8% več kot v letu 2008
 • Kot prva državna upravljavka naložb Kapitalska družba sprejme Kodeks korporativnega upravljanja, na podlagi katerega bo sprejemala izhodišča za glasovanje na skupščinah
 • Ustanovitev PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje
 • Začetek projekta izčlenitve Modre zavarovalnice in s tem prenos dejavnosti prostovoljnega pokojninskega zavarovanja

Leto 2008

 • Skoraj 300.000 zavarovancev
 • V blagajno ZPIZ skupaj vplačanih že 346,3 milijona evrov
 • Velike spremembe na gospodarskem in finančnem področju ter finančna kriza
 • Pokojninski skladi prvič v svoji zgodovini izkažejo negativno donosnost

Leto 2007

 • Prihodki od upravljanja skladov dosežejo 10 milijonov evrov
 • Čisti poslovni izid znaša 136,5 milijonov evrov
 • Glede na dosežen dobiček daleč najbolj uspešno leto v zgodovini Kapitalske družbe
 • Kapitalska družba v blagajno vplača 39,1 milijonov evrov
 • Število varčevalcev v pokojninskih skladih Kapitalske družbe preseže 287 tisoč
 • Dodatno mesečno ali letno pokojnino PPS prejema 6.289 zavarovancev

Leto 2006

 • Prvo desetletje poslovanja uspešno končano, s konsolidacijo in z vedno učinkovitejšim upravljanjem osnovnega premoženja
 • Še vedno največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka rent

Leto 2005

 • Kapitalska družba upravlja z več kot 417,29 milijonov evrov sredstev
 • Kapitalska družba nadaljuje s konsolidacijo osnovnega premoženja, pri čemer sledi strateškemu cilju umika države iz posrednega lastništva gospodarskih družb
 • Število zavarovancev doseže število 268.152
 • Prihodki iz naslova upravljanja skladov so za 13 % višji kot v letu 2004

Leto 2004

 • Kapitalska družba izbrana za upravljavko ZVPSJU
 • Kapitalska družba postane največja izvajalka dodatnih pokojninskih zavarovanj in daleč največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov
 • Kapitalska družba prva v Sloveniji izoblikuje prakso izplačevanja dodatnih pokojnin
 • Kapitalska družba postane največja izplačevalka pokojninskih rent PPS
 • Kapitalska družba uspešno nalaga sredstva v tuje vrednostne papirje

Leto 2003

 • Kapitalska družba je na slovenskem trgu organizacijsko in poslovno prepoznana kot upravljavec vzajemnih pokojninskih skladov z velikim lastnim premoženjem
 • Kapitalska družba se uveljavi kot prepoznaven, učinkovit in velik igralec na trgu
 • Kapitalska družba jeseni odda ponudbo za izbor upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence (ZVPSJU)

Leto 2002

 • PPS postane največji sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja z več kot 50.000 zavarovanci
 • V vseh treh skladih skoraj 100.000 zavarovancev
 • SODPZ uspešno posluje
 • KVPS ima več kot 82 % tržni delež med vzajemnimi pokojninskimi skladi
 • Prvič resna usmeritev na naložbe v tujini

Leto 2001

 • Začetek izvajanja obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za beneficirana delovna mesta v SODPZ
 • Ustanovitev in začetek delovanja KVPS, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Osnovni portfelj postaja bolj pregleden in uravnotežen
 • Več kot 40.000 zavarovancev

Leto 2000

 • Preimenovanje v Kapitalsko družbo
 • Nadaljevanje prestrukturiranja osnovnega privatizacijskega portfelja
 • Vzpostavljanje delovanja dveh novih vzajemnih pokojninskih skladov: Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)

Leto 1999

 • Dejavnost Kapitalskega sklada se razširi na upravljanje pokojninskih skladov
 • Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Kapitalski sklad postane izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja in upravljavec Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije (PPS)
 • Število družb v portfelju narašča
 • Aktivno vključevanje v upravljanje družb, ki predstavljajo strateške naložbe
 • Sprejetje novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) omogoči nove poslovne priložnosti

Leto 1998

 • Kapitalski sklad je solastnik v 712 gospodarskih družbah
 • Premoženje se poveča za 51 % v primerjavi z letom 1997
 • Realizacija finančnega in poslovnega načrta je nadpovprečna
 • Pri upravljanju z naložbami ima varnost prednost pred donosnostjo

Leto 1997

 • Hitra rast obsega premoženja in števila podjetij v pravno-formalnem lastništvu
 • Število naložb v upravljanju obsega 537 gospodarskih družb
 • Poslovanje temelji na načelih koncentracije naložb in povečevanja kakovosti portfelja

Leto 1996

 • Sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ustvari pravno podlago za ustanovitev Kapitalskega sklada in njegovo izločitev iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)