Skip Navigation LinksDomov/O Kapitalski družbi/Predstavitev družbe/Vodstvo

Vodstvo

 

Bachtiar Djalil, predsednik uprave

 

Bachtiar Djalil, član uprave Po zaključenem dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je svojo študijsko pot nadaljeval s podiplomskim študijem na Univerzi v Groningenu s področja evropskega prava in pridobil naziv Master of Laws in European Law.

Njegova prva zaposlitev leta 1999 je bila v NLB na področju upravljanja kapitalskih naložb. Po zaključenem magistrskem študiju se je zaposlil v Uradu RS za varstvo konkurence, nekaj časa tudi kot predstavnik urada na Merger Task Force Evropske komisije. Julija 2002 je svojo poklicno kariero ponovno nadaljeval v NLB, in sicer v Sektorju za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor, kjer je med drugim sodeloval pri ustanavljanju družbe NLB Skladi, d. o. o., in se januarja 2004 v družbi NLB Skladi tudi zaposlil kot vodja pravne pisarne.

Od julija 2007 do zaposlitve v Kapitalski družbi, je v družbi NLB Skladi, d.o.o., opravljal naloge člana uprave. Sodeloval je v strokovnih skupinah za pripravo oziroma spremembo predpisov s področja prevzemov, preprečevanja omejevanja konkurence ter s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje. Bil je član upravnega odbora Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ, član arbitraže združenja, in predsednik sveta arbitraže ZDU-GIZ.

Bachtiar Djalil je namestnik predsednika nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d. in namestnik predsednika nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. Bil je član nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d., in vodil njegovo revizijsko komisijo.

 

Goranka Volf, članica uprave

 

Goranka Volf, članica uprave Po zaključenem univerzitetnem študiju na Ekonomski fakulteti na Reki, se je zaposlila v podjetju Izolirka, d. d., kjer je pet let opravljala dela in naloge v plansko-analitskem sektorju. V obdobju od leta 1989 do 1998 je opravljala funkcijo finančne svetovalke, in sicer prvih pet let v SKB banki, d. d., nato pa še štiri leta na Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, kjer je bila vodja projektov lastninskega preoblikovanja podjetij v družbeni lasti.

 

V Kapitalski družbi, kjer je zaposlena od leta 1998, je poslovno pot začela kot upravljavka premoženja, leta 2006 pa nadaljevala kot pomočnica direktorja oddelka za upravljanje kapitalskih naložb in je imela v obdobju desetih let v upravljanju več kot 250 naložb v lasti Kapitalske družbe, d. d., in Prvega pokojninskega sklada in je sodelovala pri vseh korporativnih akcijah različnih družb.

Od leta 2008 do leta 2011 je opravljala funkcijo namestnice izvršnega direktorja sektorja za pokojninska zavarovanja, leta 2011 pa je kot izvršna direktorica prevzela vodenje Sektorja za upravljanje skladov in strateško komuniciranje, ki ga je vodila do 23. 11. 2016. Na področju pokojninskih zavarovanj, ki ga je pokrivala od leta 2008 dalje je bila tudi vodja in članica več projektnih skupin, ki so bile ustanovljene z namenom, da se zagotovi tekoče in uspešno izvajanje sprememb, ki se dotikajo Kapitalske družbe, d. d., na področju pokojninske zakonodaje.

Goranka Volf je bila v celotnem obdobju zaposlitve na Kapitalski družbi, d. d., članica nadzornih svetov družbe Cetis Celje d. d., Kmetijski kombinat Ptuj, d. d., Gozdno gospodarstvo Bled, d. d., Mladinska knjiga Založba, d. d., Egoles ,d. d., Creina Kranj, d. d., Terme Olimia bazeni d.o.o., Rimske Terme, d. d, trenutno pa je članica nadzornega sveta družbe Terme Čatež, d. d., in družbe Gospodarsko razstavišče, d. o. o.

 

Gregor Bajraktarević, član uprave

 

Gregor Bajraktarević, član upravePo zaključenem dodiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se je leta 1999 zaposlil kot analitik v Sektorju podjetniških financ v NLB, d. d., ter istega leta zaposlitev prekinil in nadaljeval svojo študijsko pot s podiplomskim študijem, kjer je pridobil naziv Magistra znanosti s področja bančnega managementa.

Od leta 2001 do 2003 je bil zaposlen kot borzni posrednik v NLB, d. d., od leta 2003 do 2006 pa je opravljal funkcijo svetovalca direktorja in namestnika direktorja v Sektorju investicijskega bančništva NLB, d. d. Vodenje navedenega Sektorja je kot direktor prevzel leta 2007, ki ga je vodil do marca 2013, ko je nastopil svojo funkcijo kot direktor Sektorja za nestrateške lastniške naložbe. Funkcijo člana uprave Kapitalske družbe, d. d., je pričel z dnem 6. 2. 2017.

Gregor Bajraktarević je bil član investicijskega odbora Adriatic fund, odbora vlagateljev Adria Airways in član Sveta borznih članov Ljubljanske borze. Prav tako je opravljal funkcijo člana v nadzornih svetih družb GA, d. d., Thermana, d. d., Helios, d. d., in funkcijo predsednika nadzornega sveta v družbah NLB Leasing, d.o.o, Ljubljana, NLB Leasing d.o.o.e.l. Skopje - vo likvidacija, LHB AG in družbe PRO-REM d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji.

Želite izvedeti več...

Naši svetovalci so na brezplačni telefonski številki dosegljivi vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Brezplačna telefonska številka

Družbe v skupini

Modra zavarovalnica, d. d.