Spremembe na področju poklicnega zavarovanja

SPREMEMBE NA PODROČJU POKLICNEGA ZAVAROVANJA

Državni zbor Republike Slovenije je konec novembra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki začne veljati 1. 1. 2020. ZPIZ-2G prinaša spremembe na podlagi katerih se bo izboljšalo izvajanje poklicnega zavarovanja in položaj zavarovancev-članov.

Kapitalska družba, d. d., bo, skladno s prehodnimi določbami ZPIZ-2G, uskladila Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: Pokojninski načrt) z novimi določbami ZPIZ-2G najkasneje do 30. 9. 2020. Do začetka uporabe novega Pokojninskega načrta se, z izjemo določenih sprememb, uporablja trenutno veljaven Pokojninski načrt.

Spremembe, ki začnejo veljati neposredno na podlagi ZPIZ-2G, 1. 1. 2020:

  • Odprava zakonske pomanjkljivosti zaradi katere so določeni zavarovanci-člani, po določenem času, izgubili možnost uveljavitve pravice do poklicne pokojnine

Zavarovanec-član, ki je že izpolnil pravico do poklicne pokojnine na podlagi prvega in drugega odstavka 204. člena ZPIZ-2, pa je ni pravočasno uveljavil, po izteku tega        obdobja pa še ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZPIZ-2, ohrani možnost uveljavitve pravice do poklicne pokojnine po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2.

  • Širitev kroga upravičencev do dokupa pokojninske dobe.

Poleg uživalca poklicne pokojnine ima pravico do dokupa pokojninske dobe v trajanju, ki ustreza razliki med pridobljeno dodano dobo in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine tudi uživalec starostne, predčasne, delne ali invalidske pokojnine, ki je pred tem uveljavil poklicno pokojnino.

  • Upravljavec obračuna in odvede 10 % vrednosti od zneska enkratnega izplačila tudi pri zavarovancih-članih MORS.

V solidarnostne rezerve se odvede 10 % vrednosti od zneska izplačila v primerih izplačila odkupne vrednosti tudi za zavarovance-člane MORS, ki zahtevajo enkratno izplačilo na podlagi sedmega odstavka 206. člena ZPIZ-2.

Spremembe, ki bodo začele veljati z novim Pokojninskim načrtom, najkasneje do 30. 9. 2020:

  • Razširitev osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje;
  • Spremembe v zvezi z mirovanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov;
  • Spremembe v zvezi s prenehanjem poklicnega zavarovanja zavarovancev-članov;
  • Obveznost Kapitalske družbe, d. d., da zavarovance-člane obvešča o spremembah njihovega poklicnega zavarovanja.

Kapitalska družba, d. d., bo najkasneje do konca januarja 2020 vsem zavezancem in zavarovancem-članom posredovala podrobnejša pojasnila v zvezi s spremembami, ki jih prinaša ZPIZ-2G, hkrati pa bo podrobnejša pojasnila objavila tudi na svoji spletni strani.

Skoči na vsebino