Spremembe na področju poklicnega zavarovanja – DODATNO

Spremembe, ki jih za področje poklicnega zavarovanja prinaša nova novela ZPIZ-2G

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/2019; ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. 1. 2020. Ker nekatere spremenjene ali na novo dodane določbe posegajo tudi na področje poklicnega zavarovanja, v nadaljevanju povzemamo ključne spremembe.

Spremembe, ki veljajo že od 1. 1. 2020:

  • Poleg uživalca poklicne pokojnine ima pravico do dokupa pokojninske dobe v trajanju, ki ustreza razliki med pridobljeno dodano dobo in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine, tudi uživalec starostne, predčasne, delne ali invalidske pokojnine, ki je pred tem uveljavil poklicno pokojnino.
  • Če zavarovanec SODPZ izpolni pravico do poklicne pokojnine na podlagi prvega in drugega odstavka 204. člena ZPIZ-2, pa je ne uveljavi pravočasno ter po izteku tega obdobja še ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZPIZ-2, ohrani možnost uveljavitve pravice do poklicne pokojnine po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2.
  • Upravljavec lahko za potrebe izvajanja poklicnega zavarovanja iz Centralnega registra prebivalstva poleg podatka o stalnem prebivališču po novem pridobi tudi podatke o začasnem prebivališču.
  • Tudi v primerih izplačila odkupne vrednosti za zavarovance Ministrstva za obrambo, ki bodo zahtevali enkratno izplačilo na podlagi sedmega odstavka 206. člena ZPIZ-2, bo upravljavec v solidarnostne rezerve odvedel 10 % vrednosti od zneska izplačila.

Spremembe, ki bodo veljale z dnem začetka uporabe novega pokojninskega načrta; t. j. najkasneje 1. 10. 2020:

  • Širi se osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje. Za zavarovanca v delovnem razmerju bo osnova za plačilo prispevkov plača in nadomestilo plače (iz osnove ne bo več izvzeto nadomestilo plače iz naslova zdravstvenega zavarovanja).
  • Zaradi spremenjene osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje so spremenjene tudi določbe o mirovanju poklicnega zavarovanja. Poklicno zavarovanje bo mirovalo v obdobju, ko se bo zavarovancu izplačevalo nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter nadomestilo plače v breme zavarovanja za starševsko varstvo v skladu s predpisi o starševskem varstvu in ko bo zavezanec prenehal s plačevanjem zaradi izpolnitve pogoja za pridobitev poklicne pokojnine. Zavezanec bo dolžan v obvestilu upravljavcu o mirovanju navesti vzrok mirovanja in predložiti ustrezno dokazilo. Tudi obvestilu o prenehanju mirovanja bo moral zavezanec predložiti ustrezno dokazilo. Če zavezanec ne bo predložil ustreznih dokazil, upravljavec ne bo vzpostavil oziroma prekinil mirovanja. Če bo upravljavec izvedel za okoliščine, na podlagi katerih se mirovanje vzpostavi ali preneha, zavezanec pa ne bo sporočil vzpostavitve ali prenehanja mirovanja, bo po uradni dolžnosti vzpostavil ali prekinil mirovanje. Upravljavec bo dolžan zavarovanca o vzpostavitvi ali prenehanju mirovanja obvestiti v roku 15 dni.
  • Ko bo zavezanec za plačilo upravljavcu sporočil prenehanje poklicnega zavarovanja, bo moral predložiti tudi ustrezna dokazila. Če zavezanec ne bo predložil ustreznih dokazil, obveznost poklicnega zavarovanja ne bo prenehala. Upravljavec bo dolžan zavarovanca o odjavi iz poklicnega zavarovanja obvestiti v roku 15 dni.

Pomembno opozorilo!

Zaradi spremembe definicije osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje bo upravljavec z začetkom uporabe novega pokojninskega načrta začel s poostrenimi postopki nadzora in izterjave neplačanih oziroma premalo plačanih prispevkov. Zato predlagamo, da zavezanci za plačilo preverite morebitne odprte obveznosti iz naslova plačila prispevkov za poklicno zavarovanje.

Kapitalska družba, d. d.

Spremembe na področju poklicnega zavarovanja – DODATNO

Skoči na vsebino