SODPZ – potrdilo o številu enot premoženja

Kaj je Potrdilo o številu enot premoženja?

Potrdilo o številu enot premoženja, vpisanih na osebnem računu, in obračun vplačanih premij v preteklem letu po stanju na dan 31.12. mora izdati vsak upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada zavarovancu in delodajalcu na podlagi Sklepa o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja (Ur. list RS, št. 61/2000), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Čemu je namenjeno Potrdilo?

Potrdilo je zavarovancem namenjeno za informacijo o stanju na osebnem kapitalskem računu in posameznih plačilih. Delodajalcem pa je Potrdilo namenjeno za kontrolo in evidenco vplačanih prispevkov po zavarovancih.

Kaj pomenijo podatki na Potrdilu?

Znesek vplačane premije so prispevki, ki jih mesečno plačuje delodajalec. Ta znesek se zmanjša za vstopne stroške in tvori znesek čiste vplačane premije, ki se pretvori v število enot premoženja. VEP po stanju na dan 31.12. pomeni vrednost enote premoženja, kot je veljala na dan 31.12. preteklega leta. Na dan, ko je bila izvedena prva konverzija čistih vplačanih premij, to je 28.02.2001, je začetna vrednost enote premoženja znašala 0,4173 eurov. Vrednost vseh enot premoženja predstavlja število enot na računu zavarovanca pomnoženo s takrat veljavno VEP.

Ali se znesek, prikazan na Potrdilu, upošteva pri dohodninski napovedi?

NE. Denar na osebnem kapitalskem računu, ki ga plačuje delodajalec kot prispevek iz naslova ODPZ, se v nobenem primeru ne upošteva pri dohodnini, in sicer niti kot prihodek niti kot olajšava.

obrazložitev posameznih tabel Potrdila

Informativni primer Potrdila za zavarovanca sklada SODPZ, ki je vključen v zavarovanje od leta 2001 z obrazložitvijo posamezne tabele:

V prvi tabeli je prikazano celotno število enot premoženja, ki jih ima v lasti zavarovanec. Zmnožek števila enot premoženja in vrednosti enote (predzadnji stolpec), je v zadnjem stolpcu prikazan najpomembnejši podatek za zavarovanca – stanje vseh njegovih sredstev na osebnem računu na dan 31.12. posameznega leta.

Iz tabele je razvidno, da ima zavarovanec da dan 31.12.2006 na svojem osebnem računu 9.363,9182 enot. Vrednost enote (VEP) na ta dan je 156,9286 SIT. Vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca na dan 31.12.2006 je torej 1.469.466,57 SIT (6.131,98 €):

Druga tabela: Obračun vplačanih premij/ prispevka v letu 2006 prikazuje vsa vplačila premij v letu, za katerega se potrdilo izdaja, ločeno glede na datum vplačila (naziv delodajalca zaradi zaupnosti podatka ni izpisan).

Iz tabele je razvidno, da je zavarovancu delodajalec v letu 2006 plačeval premijo redno mesečno in da je bila premija po posameznih mesecih različna. V letu 2006 je bilo celotne vplačane premije za 249.855,20 SIT (1.042,63 €):

Skoči na vsebino