Povzetek letnega poročila Kritnega sklada SODPZ

Kapitalska družba je na svoji spletni strani objavila Povzetek revidiranega letnega poročila Kritnega sklada Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2014 z revizorjevim mnenjem in mnenjem pooblaščenega aktuarja. Povzetek je bil posredovan po pošti tudi vsem zavarovancem Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ), ki so v letu 2014 prejemali poklicno pokojnino.

Ko zavarovanec SODPZ izpolni pogoje za poklicno upokojitev in uveljavi pravico do poklicne pokojnine se sredstva z njegovega osebnega računa pri SODPZ prenesejo v KS SODPZ. V letu 2014 je bilo v KS SODPZ prenesenih 44 zavarovancev, za katere je bila skupna vrednost prenesenih sredstev 1.328 tisoč evrov. V letu 2014 so bile obračunane kosmate pokojnine v višini 391 tisoč evrov. Obračunane kosmate pokojnine vsebujejo: obračunane poklicne pokojnine, ki se izplačujejo zavarovancem, akontacije dohodnin, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in stroške izplačil.

Sredstva zavarovancev za izplačevanje poklicnih pokojnin so vključena v KS SODPZ in so ločena od sredstev Kapitalske družbe in sredstev SODPZ. V letu 2014 je KS SODPZ ustvaril poslovni izid v višini -1.047 evrov. Skladno s predpisi je primanjkljaj KS SODPZ v breme svojih sredstev v celoti pokrila Kapitalska družba kot upravljavec KS SODPZ. Zavarovanci tako niso prikrajšani pri izplačilu poklicnih pokojnin.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino