Pojasnilo v zvezi z enkratnimi izplačili sredstev zavarovancem MORS

(Ljubljana, 25. 8. 2016) Kapitalska družba, d. d. je julija 2016 začela z izplačevanjem odkupnih vrednosti zavarovancem Ministrstva za obrambo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 12. 5. 2016, ki je bila uradno objavljena 10. 6. 2016, s katero je sodišče razsodilo, da je peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) z vsebino, ki mu ga je dala Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena ZPIZ-2, v neskladju z Ustavo. Kapitalska družba, d. d. je do objave odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije vse zahtevke zavarovancev Ministrstva za obrambo obravnavala v skladu z Avtentično razlago petega odstavka 206. člena ZPIZ-2.

Po sprejetju in zlasti po objavi Odločbe Ustavnega sodišča, ki je bila objavljena na spletni strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije dne 10. 6. 2016 oziroma v Uradnem listu RS, št. 42-1851 /2016 z dne 17. 6. 2016, so zavarovanci Ministrstva za obrambo pričeli množično vlagati zahtevke za enkratno izplačilo odkupne vrednosti iz Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Kapitalska družba, d. d. je tako meseca julija in avgusta pravočasno in v zakonsko določenih rokih izplačala odkupno vrednost vsem zavarovancem, ki so izpolnili pogoje po petem odstavku 206. člena ZPIZ-2 in vložili popolni zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti, ne glede na to, ali so ga vložili sami ali preko pooblaščenega odvetnika. Kapitalska družba, d. d., ni izplačala le tistih zahtevkov za izplačilo odkupne vrednosti, ki so bili nepopolni. Meseca julija je Kapitalska družba, d. d. izplačala odkupno vrednost 1.066 zavarovancem, meseca avgusta pa 529 zavarovancem. Zavarovancem, ki so popolne zahtevke za izplačilo sredstev vložili meseca junija, so bila sredstva nakazana 13. 7. 2016, in sicer na njihov transakcijski račun, če so zahtevek vložili sami, oziroma na fiduciarni račun pooblaščenega odvetnika, če so zahtevek vložili preko pooblaščenega odvetnika. Vsem zavarovancem oz. pooblaščenim odvetnikom, ki so vložili popolni zahtevek v mesecu juliju, so bila sredstva nakazana 11. 8. 2016.

Vsi zavarovanci oz. pooblaščeni odvetniki so bili o izvedenih izplačilih tudi obveščeni. Pri izplačilih odkupnih vrednosti, ki so bila izvršena 11. 8. 2016 na fiduciarni račun odvetnika, je Kapitalska družba, d. d., vsa obvestila pooblaščenim odvetnikom poslala pravočasno. Za obveščenost zavarovancev mora poskrbeti pooblaščeni odvetnik.

Kapitalska družba, d. d. enakopravno obravnava vse zahtevke zavarovancev, ne glede na to, če zahtevek vložijo sami ali preko pooblaščenega odvetnika, in ne glede na to, ali so člani Sindikata vojakov Slovenije. Kapitalska družba, d. d. izvrši izplačila odkupnih vrednosti na isti dan za vse zavarovance.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino