Pojasnilo v zvezi z enkratnimi izplačili odkupne vrednosti zavarovancem MORS

(Ljubljana, 24. junij 2016) Ustavno sodišče Republike Slovenije je 12. maja 2016 (odločitev je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. /2016 z dne 17. 6. 2016) v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Sindikata vojakov Slovenije in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, odločilo, da je peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) z vsebino, ki mu ga je dala Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v neskladju z Ustavo.

Kapitalska družba, d. d. bo vsem zavarovancem, ki so vložili tožbe zaradi priznanja pravice do izplačila enkratne vrednosti iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi sprejete odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije izplačala enkratno odkupno vrednost vseh sredstev, zbranih do 30. 6. 2016.

Od ostalih zavarovancev, ki tožbe niso vložili, pa bo zahtevala izrecno izjavo, da, glede na posledice enkratnega dviga, vztrajajo pri zahtevi za izplačilo.

Kapitalska družba, d. d., enakopravno obravnava vse vloge zavarovancev, ne glede na to, če vložijo vlogo sami ali preko pooblaščenca.

Zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti lahko vsak zavarovanec vloži sam z izpolnitvijo obrazca Zahtevek zavarovanca MORS za izplačilo odkupne vrednosti. Izpolnjen obrazec skupaj s prilogami, kar predstavlja popolno zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti, lahko zavarovanec pošlje po pošti ali odda osebno na Kapitalski družbi, d. d. Popolna zahteva za izplačilo odkupne vrednosti vključuje:

  • potrdilo MORS, da je zavarovanec-član najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski oziroma da je zavarovanec-član poklicni vojak in se mu je odpovedala pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe;
  • izvirnik Police obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja oz. izjavo zavarovanca, da z izvirnikom ne razpolaga;
  • kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa;
  • izjavo, ali je prejemnik rezident ali nerezident, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino;
  • davčno številko.

Kapitalska družba, d. d., bo na podlagi odločbe Ustavnega sodišča izplačala sredstva vsem zavarovancem MORS, ki bodo do uveljavitve novega pokojninskega načrta pri Kapitalski družbi, d. d., izpolnili pogoje po petem odstavku 206. člena ZPIZ-2 in vložili popolno zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti.

Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja s svojo sestavo naložb omogoča neovirano izplačilo sredstev vsem, ki bodo vložili zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti.

Kapitalska družba, d. d., je zaradi masovnega zanimanja za enkratno izplačilo aktivirala vse zaposlene za namen uspešnega telefonskega svetovanja in osebnega sprejema ter s tem zavarovancem zagotovila dostop do vseh potrebnih informacij in pomoč pri uveljavitvi pravice do izplačila.

Kapitalska družba, d. d. bo vsa izplačila izvedla v skladu s pravili, ki veljajo za vzajemni pokojninski sklad. To pomeni, da bo zavarovancu izplačala odkupno vrednost v roku 30 dni po zadnjem delovnem dnevu v obračunskem obdobju, v katerem je bil podan popoln zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti. Vsi zavarovanci, ki so in bodo podali popoln zahtevek katerikoli dan do konca meseca junija, bodo dobili izplačilo sredstev s svojega računa istočasno, najkasneje do konca julija.

Ob enkratnem izplačilu sredstev se od zneska odkupne vrednosti odštejejo izstopni stroški, ki znašajo 0,5 %.

Enkratno izplačilo odkupne vrednosti se upošteva pri dohodnini kot drugi dohodek zavarovanca in vpliva na višino obdavčitve z dohodnino, pri čemer se ob izplačilu odkupne vrednosti plača akontacija dohodnine v višini 25%. V naslednjem letu FURS opravi poračun dohodnine glede na dohodninski razred zavarovanca. Več informacij o vseh posledicah enkratnega izplačila sredstev lahko preberete v
Pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino