Pojasnilo glede poklicne upokojitve

POJASNILO V ZVEZI S POSTOPKOM POKLICNEGA UPOKOJEVANJA

Kapitalska družba, d. d., kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: SODPZ), ki izvaja poklicno zavarovanje, ugotavlja, da se v zvezi s poklicnim upokojevanjem še vedno pojavljajo različna razumevanja postopka poklicnega upokojevanja, zaradi česar v nadaljevanju ponovno podaja obrazložitev oz. pojasnilo.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO POKLICNE POKOJNINE

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 204. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPIZ-2):

 • ko njegova pokojninska doba, skupaj z dodano dobo, znaša 42 let in šest mesecev in
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine.

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZPIZ-2:

 • ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 40 let;
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine in
 • ko glede na skupino delovnega mesta doseže naslednjo starost*:

–>za obdobja, ko zavarovanec-član ni upravičen do poklicnega zavarovanja, starost 60 let ali starost iz četrtega ali petega odstavka 27. člena ZPIZ-2;

–>delovno mesto iz 1. skupine, starost 56 let;

–>delovno mesto iz 2. skupine, starost 55 let;

–>delovno mesto iz 3. skupine, starost 54 let;

–>delovno mesto iz 4. skupine, starost 53 let (do 31. 12. 2019 določena starost 51 let in 6 mesecev);

–>delovno mesto iz 5. skupine, starost 52 let. (do 31. 12. 2019 določena starost 50 let).

 

Pri izračunu pogoja starosti se upošteva zaokroženo tehtano povprečje starostnih mej, ki veljajo za del poklicnega zavarovanja in zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem. V izračun tehtanega povprečja starostnih mej se vključijo tudi obdobja, ko zavarovanec-član ni delal na delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje in so všteta v njegovo skupno dobo.

 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV INFORMACIJ O IZPOLNITVI POGOJEV ZA POKLICNO UPOKOJITEV

Postopek za pridobitev informacij o izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine se vedno začne pri Kapitalski družbi, d. d. Postopek lahko začne zavarovanec-član, ki želi pridobiti informativne podatke o poklicni pokojnini, kot tudi zavezanec, ki lahko preneha s plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje za zavarovanca-člana, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

 

ZAVAROVANEC-ČLAN

Zavarovanec-član, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev pri Kapitalski družbi, d. d., v pisni obliki vloži Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini, kateri mora predložiti tudi izpolnjen obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (obrazec ZPIZ 10343-1-1).

Kapitalska družba, d. d., na podlagi popolne vloge Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod) pošlje zahtevo za posredovanje podatkov, ki jih potrebuje pri izračunu pogojev za poklicno upokojitev. Na podlagi podatkov, posredovanih s strani Zavoda, ter na podlagi določil ZPIZ-2 in Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, Kapitalska družba, d. d., pripravi informativni izračun in zavarovancu-članu posreduje odgovor na vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine;
 • predvideno obdobje prejemanja poklicne pokojnine;
 • datum, do katerega mora biti zavarovanec-član neprekinjeno vključen v obvezno in v poklicno zavarovanje;
 • informativni znesek mesečne poklicne pokojnine;
 • informacijo ali sredstva zadostujejo za izplačilo poklicne pokojnine;
 • informacijo ali je zavarovanec-član upravičen do sofinanciranja iz solidarnostnih rezerv, v kolikor sredstva ne zadoščajo za izplačilo poklicne pokojnine.

 

ZAVEZANEC

Zavezanec, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine zavarovanca-člana na podlagi katere lahko preneha s plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje, pri Kapitalski družbi, d. d., v pisni obliki vloži Vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje.

Kapitalska družba, d. d., na podlagi popolne vloge Zavodu pošlje zahtevo za posredovanje podatkov, ki jih potrebuje pri izračunu pogojev za poklicno upokojitev. Na podlagi podatkov, posredovanih s strani Zavoda, ter na podlagi določil ZPIZ-2 in Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, Kapitalska družba, d. d., pripravi informativni izračun in zavezancu posreduje odgovor na vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje, ki vsebuje naslednje podatke:

 • podatke o zavarovancu-članu (ime in priimek, davčna številka);
 • datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine;
 • podatek o izpolnjevanju pogoja zadostnosti sredstev.

Kapitalska družba, d. d., zgoraj navedeni odgovor vedno posreduje tudi zavarovancu-članu.

Drugih podatkov zaradi varovanja osebnih podatkov zavezancu ne sme posredovati.

 

UPOŠTEVANJE PODATKOV ZA IZRAČUN IZPOLNITVE POGOJEV ZA POKLICNO UPOKOJITEV

Kapitalska družba, d. d, izpostavlja, da so za izračun izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev relevantni izključno podatki, ki jih od Zavoda pridobi Kapitalska družba, d. d. Pri pripravi izračuna za namen poklicne upokojitve, Zavod namreč vedno upošteva tudi obdobje vključenosti v poklicno zavarovanje, na podlagi katere zavarovanec-član pridobi dodano dobo, ki vpliva na datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do poklicne in starostne pokojnine. Pri pripravi izračuna na podlagi zahteve, ki jo na Zavod sam posreduje zavarovanec-član, pa je obdobje vključenosti v poklicno zavarovanje upoštevano le, če je zavarovanec-član to posebej označil v vlogi. Navedeno lahko pomeni, da izračunan datum starostne upokojitve, ki ga je od Zavoda pridobil zavarovanec-član ni enak datumu, ki ga je od Zavoda pridobila Kapitalska družba, d. d.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s poklicnim upokojevanjem lahko zavarovanci-člani in zavezanci pridobite na brezplačni telefonski številki 080 13 36 ter osebno v kontaktnem centru na sedežu Kapitalske družbe, d. d., na Dunajski cesti 119 v Ljubljani, in sicer vsak delavnik od 9. do 13. ure. Vprašanja lahko pošljete tudi na elektronski naslov info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Še vedno pa imajo zavezanci možnost osebne predstavitve poklicnega upokojevanja na kateri bodo strokovnjaki Kapitalske družbe, d. d., pojasnili in odgovorili na vsa vaša vprašanja.

 

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino